prázdný

Nákupní košík je prázdný.

Pro dopravu zdarma nakupte ještě za 1 990 Kč.

Přejít do košíku

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky produktů a služeb společnosti OFFICEO s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky produktů a služeb společnosti Officeo s.r.o.

1.          Úvodní ustanovení

1.1.     Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydává společnost OFFICEO s.r.o. se sídlem Floriánova 2461, 253 01 Hostivice, IČO: 649 42 503, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 42398 (dále jen „Officeo“, nebo „Dodavatel“), jako dodavatel produktů a služeb v souladu s předmětem podnikání Officeo, a to zejména v oblasti papírenského a kancelářského zboží a tiskových služeb.

1.2.     Officeo dodává své produkty a poskytuje své služby jak firemním zákazníkům, tak koncovým zákazníkům. Firemním zákazníkem se rozumí právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která za účelem výkonu svého podnikání nebo v souvislosti s ním objednává produkty a služby od Officeo (dále jen „Firemní zákazník“). Koncovým zákazníkem se rozumí spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), který objednává produkty a služby od Officeo (dále jen „Koncový zákazník“).

1.3.     Práva a povinnosti Firemního zákazníka a Koncového zákazníka při nákupu produktů a služeb Officeo upravují níže uvedené všeobecné obchodní podmínky:

a)     Všeobecné obchodní podmínky pro Firemního zákazníka – právnické osoby a podnikatele;

b)     Všeobecné obchodní podmínky pro Koncového zákazníka – spotřebitele.

1.4.     Firemní zákazník či Koncový zákazník odesláním objednávky či svým podpisem pod textem příslušných VOP nebo na jiném dokumentu zakládajícím smluvní vztah mezi ním a Officeo potvrzuje, že byl řádným způsobem seznámen s aktuálním zněním příslušných VOP, že rozumí jejich jednotlivým ustanovením a že je v plném rozsahu akceptuje.

1.5.     Aktuální znění příslušných VOP je zveřejněno vždy na oficiálních internetových stránkách Officeo:

a)     pro Přímý prodej na internetové adrese www.officeo.cz; a

b)     pro Smluvní prodej na internetové adrese www.online.officeo.cz.

 

2.          Vymezení pojmů

Níže uvedené pojmy mají daný význam jak ve VOP pro Firemní zákazníky, tak ve VOP pro Koncové zákazníky, pokud nebude v jednotlivých VOP stanoveno jinak.

2.1.     Ceníkem se rozumí:

a)     pro Firemní zákazníky a Koncové zákazníky Přímého prodeje aktuálně platný přehled cen Produktů a Služeb vypracovaný Officeo a přístupný na internetové adrese www.officeo.cz jakožto součást Katalogu OD, kde je cena uvedena u jednotlivých Produktů a/nebo Služeb; a

b)     pro Firemní zákazníky Smluvního prodeje aktuálně platný přehled cen Produktů a/nebo Služeb doručený Firemnímu zákazníkovi smluvního prodeje.

Ceník stanoví závazně ceny pro dodávky a nákupy Produktů a/nebo Služeb sjednané mezi Officeo a Firemním zákazníkem nebo Koncovým zákazníkem.

2.2.     Dárkem se rozumí plnění, které Officeo poskytne Firemnímu zákazníkovi nebo Koncovému zákazníkovi, ať už přímo či prostřednictvím třetí osoby, v rámci reklamních, marketingových či soutěžních akcí, a to za symbolickou cenu.

2.3.     Dílem se rozumí jakýkoli výrobek (dílo) zhotovený na základě individuálního požadavku Firemního zákazníka, jehož provedení je nabízeno v Katalogu Officeo určeném pouze pro Firemní zákazníky; kde se v příslušných VOP hovoří o Produktu, rozumí se tím též Dílo.

2.4.     Dodacím dokladem se rozumí dokument, na základě kterého je zpravidla podpisem Firemního nebo Koncového zákazníka potvrzeno řádné předání a převzetí objednaných Produktů a/nebo Služeb mezi Dodavatelem a Firemním zákazníkem nebo Koncovým zákazníkem. Dodacím dokladem je zejména dodací list, protokol o předání, případně faktura.

2.5.     Dodacím místem se rozumí adresa určená Firemním zákazníkem nebo Koncovým zákazníkem jako místo k předání a převzetí Produktů nebo místo poskytnutí služeb, která je na území České republiky.

2.6.     Katalogem Nábytku se rozumí seznam Produktů Nábytku a Služeb Nábytku, který je součástí Katalogu Officeo.

2.7.     Katalogem OD se rozumí:

a)     pro Firemní zákazníky a Koncové zákazníky Přímého prodeje seznam Produktů a Služeb v elektronické podobě přístupný na oficiálních internetových adresách Officeo www.officeo.cz, a

b)     pro Firemní zákazníky Smluvního prodeje seznam Produktů a Služeb v elektronické podobě přístupný na oficiálních internetových adresách Officeo www.online.officeo.cz

Katalog OFFICEO přístupný na výše uvedených internetových adresách představuje aktuálně platnou nabídku Produktů a Služeb zajišťovaných Officeo.

2.8.     Konsolidací Objednávek se rozumí sloučení několika samostatných Objednávek, které Firemní zákazník učiní vůči Dodavateli během období, na kterém se Firemní zákazník a Officeo písemně dohodnou, do jedné Objednávky a následné dodání Produktů, které si Firemní zákazník v takto sloučených Objednávkách objedná, v termínu nebo termínech dodání, na kterých se Firemní zákazník a Officeo písemně dohodnou. Konsolidaci Objednávek mohou využít pouze Firemní zákazníci.

2.9.     Občanský zákoník se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.10.  OSŘ se rozumí zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

2.11.  Objednávkou se rozumí jednostranné právní jednání Firemního zákazníka nebo Koncového zákazníka, kterým Firemní zákazník nebo Koncový zákazník objednává u Officeo Produkty a/nebo Služby. Povinné náležitosti Objednávky jsou uvedeny v příslušných VOP.

2.12.  Produktem se rozumí jakékoli typizované zboží specifikované a nabízené v Katalogu OD, označené názvem a objednávkovým číslem, a/nebo Dílo.

2.13.  Produktem Nábytku se rozumí Produkt v podobě nábytku.

2.14.  Produktem TS nebo též Produktem Technického servisu se rozumí Produkt v podobě kancelářské techniky, včetně kopírovacích strojů, tiskáren a multimediálních projektorů.

2.15.  Službou se rozumí jakékoli služby specifikované a nabízené v Katalogu OFFICEO.

2.16.  Službou Nábytku se rozumí Služba zajišťovaná Officeo v souvislosti s Produktem Nábytku, která spočívá zejména v zajištění řešení a realizace kancelářských prostor podle individuálního požadavku Firemního zákazníka, včetně zajištění montážního servisu, vypracování architektonických návrhů, instalace dělících příček, pokládky podlahových krytin, zapůjčení Produktů Nábytku, výkupu a likvidace starého nábytku, stěhování, malování a úklidu.

2.17.  Službou Print Managementu se rozumí Služba spočívající v zajištění tiskové služby podle individuálního požadavku Firemního zákazníka, včetně potisku kancelářských potřeb a firemních předmětů, výroby razítek, vizitek, hlavičkových papírů, a dalších firemních tiskovin.

2.18.  Službou TS nebo též Službou Technického servisu se rozumí Služba zajišťovaná Officeo pro Firemního zákazníka smluvního prodeje v souvislosti s Produkty Technického servisu a jiného zařízení kancelářské techniky spočívající zejména v jejich pronájmu, instalaci, záručním a pozáručním servisu, analýze a optimalizaci tiskového řešení. Detailnější vymezení Služby Technického servisu je uvedeno v ZOP Technického servisu.

2.19.  Smlouvou se rozumí písemný dokumenty zakládající smluvní vztah mezi Officeo a Firemním zákazníkem a/nebo Koncovým zákazníkem způsobem popsaným v příslušných VOP.

2.20.  VOP se rozumí všeobecné obchodní podmínky, jak je uvedeno v čl. 1.1 výše.

2.21.  Přímým prodejem se rozumí objednání a nákup Produktů a/nebo Služeb Firemním zákazníkem a/nebo Koncovým zákazníkem přes internetovou adresu www.officeo.cz.

2.22.  Smluvním prodejem se rozumí objednání a nákup Produktů a/nebo Služeb Firemním zákazníkem jiným způsobem, než přes internetovou adresu www.officeo.cz. Smluvní prodej se týká výlučně Firemních zákazníků.

2.23.  Závozovým dnem se rozumí určitý den či dny v týdnu nebo v měsíci, na nichž se Officeo a Firemní zákazník písemně dohodnou jako na pravidelně se opakujícím termínu dodání všech Produktů, které si Firemní zákazník objedná během období mezi takto dohodnutými pravidelně se opakujícími termíny dodání, přičemž na přesném vymezení tohoto období se Firemní zákazník a Officeo písemně dohodnou.

2.24.  ZOP Technického servisu se rozumí zvláštní obchodní podmínky vydávané Officeo v souvislosti s poskytováním Služby Technického servisu.

 

 

Všeobecné obchodní podmínky pro Firemní zákazníky – právnické osoby a podnikatele

1.           Smlouva

1.1.       Smluvní vztah mezi Firemním zákazníkem a Dodavatelem v souvislosti s plněním Dodavatele realizovaným v souvislosti s dodávkou Produktů a/nebo Služeb vzniká:

a)     přijetím Objednávky Firemního zákazníka Dodavatelem, ke kterému dochází buď písemnou akceptací po obdržení Objednávky a/nebo okamžikem splnění Objednávky nebo její části ze strany Dodavatele; k písemné akceptaci Objednávky dochází buď poštou, kurýrem, faxem, nebo elektronicky;

b)     uzavřením samostatné rámcové smlouvy, která specifikuje rámcové dodací podmínky dodávek Produktů a/nebo Služeb mezi Firemním zákazníkem smluvního prodeje a Dodavatelem, na základě které dochází k dílčímu plnění podle dílčích Objednávek Firemního zákazníka smluvního prodeje;

c)      uzavřením samostatné servisní smlouvy, která specifikuje podmínky poskytování Služeb Technického servisu v rozsahu sjednaném mezi Firemním zákazníkem smluvního prodeje a Dodavatelem a na základě které dochází k průběžnému nebo opakovanému poskytování sjednaných Služeb Technického servisu;

d)     uzavřením dohody o Konsolidaci Objednávek nebo dohody o Závozovém dni.

1.2.       Smluvní vztah založený způsobem uvedeným v čl. 2.1. těchto VOP-FZ je dále v těchto VOP-FZ označován jako „Smlouva“.

1.3.       Smlouva je podle povahy sjednaného plnění buď smlouvou kupní, smlouvou o dílo, smlouvou nepojmenovanou, nebo smlouvou smíšenou, vždy uzavíranou v režimu Občanského zákoníku.

1.4.       V případě, že je dále v těchto VOP-FZ uveden odkaz na „Smlouvu“, myslí se tím jakýkoli dokument, který Smlouvu tvoří nebo je její součástí, a to např. Objednávka, příloha, Ceník, VOP-FZ apod.

1.5.       Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanský zákoník, které mimo jiné stanoví, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určitou cenu učiněný v katalogu je nabídkou, se nepoužije.

1.6.       Ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku a ustanovení § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku, které stanoví, že je smlouva uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran, se nepoužije. 

2.           Objednávka Produktů a/nebo Služeb

2.1.       Firemní zákazník Přímého prodeje si objednává Produkty a/nebo Služby přes internetovou adresu www.officeo.cz dle postupu tam uvedeného, a to pouze po provedení registrace Firemního zákazníka na uvedených webových stránkách. Firemní zákazník je oprávněn zaregistrovat se s totožnou emailovou adresou na internetové stránce www.officeo.cz jako Firemní zákazník pouze jedenkrát. V případě, že v rámci registrace Firemní zákazník vybere určení, že nakupuje Produkty Dodavatele jako „Firemní zákazník“, nemůže později v rámci stejné registrace změnit tento údaj na „Koncového zákazníka“.

2.2.       V případě, kdy si Firemní zákazník Smluvního prodeje objedná Produkty a/nebo Služby přes internetovou adresu www.officeo.cz, stává se pro danou Objednávku Firemním zákazníkem Přímého prodeje a podmínky sjednané mezi ním jakožto Firemním zákazníkem smluvního prodeje a Dodavatelem se neuplatní.

2.3.       Firemní zákazník Smluvního prodeje si objednává Produkty a/nebo Služby přes internetovou adresu www.online.officeo.cz poté, co se na této internetové adrese příslušným způsobem zaregistruje a uvede své přihlašovací údaje, a to dle postupu tam uvedeného.

2.4.       Firemní zákazník Smluvního prodeje je dále oprávněn objednat si Produkty a/nebo Služby jiným než výše uvedeným způsobem, a to prostřednictvím Objednávky učiněné buď písemně (poštou, kurýrem, elektronicky) nebo telefonicky.

2.5.       V případě Firemního zákazníka Smluvního prodeje, který nemá s Dodavatelem uzavřenou rámcovou smlouvu ve smyslu čl. 2.1. písm. b) těchto VOP-FZ, nebo servisní smlouvu ve smyslu čl. 2.1. písm. c) těchto VOP-FZ a který si objedná Produkty a/nebo Služby telefonicky, zpracuje Dodavatel písemnou Objednávku za Firemního zákazníka a odešle mu jí ke kontrole a písemnému potvrzení. Firemním zákazníkem písemně potvrzená Objednávka se považuje za Objednávku vystavenou Firemním zákazníkem a písemně akceptovanou Dodavatelem ve smyslu čl. 2.1. písm. a) těchto VOP-FZ.

2.6.       Objednávku lze doručit Dodavateli v pracovní dny mezi 7:30 – 17:30 hod. prostřednictvím kontaktních míst Dodavatele specifikovaných v čl. 16 těchto VOP-FZ. Objednávky doručené Dodavateli mimo zde uvedenou pracovní dobu se považují za doručené v 7:30 hodin nejbližšího následujícího pracovního dne.

2.7.       Objednávka musí obsahovat nejméně tyto údaje a přílohy, nedohodnou-li se strany jinak:

(a) obchodní firma Firemního zákazníka, sídlo, IČO, DIČ;

(b) jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat Firemního zákazníka v souvislosti s Objednávkou (včetně převzetí dodávky) a její kontaktní údaje (telefon, email);

(c) druh objednávaného Produktu a/nebo Služby a jeho množství;

(d) označení Produktu a/nebo Služby podle položek v Katalogu OD;

(e) cenu za jednotku objednávaného Produktu a/nebo Služby dle Ceníku (bez DPH), celkovou cenu za všechny objednané Produkty a/nebo Služby (bez DPH);

(f) adresu určenou k předání a převzetí Produktů a/nebo Služeb (Dodací místo), je-li odlišná od sídla dle bodu a);

(g) výpis z obchodního rejstříku, popř. kopie živnostenského oprávnění, osvědčení o registraci plátce DPH, pokud již nebyly Dodavateli předloženy dříve a pokud si je Dodavatel výslovně vyžádal;

(h) prohlášení o tom, že se Firemní zákazník seznámil s VOP-FZ uveřejněnými na oficiální internetové stránce Dodavatele www.online.officeo.cz a že je v celém rozsahu akceptuje;

(i) prohlášení o tom, že se Firemní zákazník seznámil s vyloučením následujících ustanovení a že jejich vyloučení vystavením Objednávky a jejím doručením Dodavateli akceptuje:

i. § 558 odst. 2 Občanského zákoníku v té části, která uvádí, že obchodní zvyklosti mají přednost před ustanovením zákona, které nemá donucující účinek;

ii. § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku, které mimo jiné stanoví, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určitou cenu učiněný v Katalogu OFFICEO je nabídkou;

iii. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku a ustanovení § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku, které stanoví, že je smlouva uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran;

iv. § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku, která upravují odkazy na obchodní podmínky ve formulářových smlouvách, definují nesrozumitelné nebo zvláště nevýhodné doložky a podmínky jejich platnosti;

v. § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, které stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty stanovené k plnění má za následek automatické odstoupení od smlouvy;

vi. § 2108 Občanského zákoníku, které stanoví, že kupující nemusí platit část kupní ceny odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění;

(j) prohlášení o tom, že byl Firemní zákazník seznámen a souhlasí vytvořením Objednávky a jejím doručením Dodavateli s tím, že:

i. Dodavatel je oprávněn dodat Firemnímu zákazníkovi jiné provedení Produktů, než které u něj Firemní zákazník objednal, a to za podmínky, že skutečně dodané Produkty budou v minimálně shodné kvalitě, za tutéž cenu a použitelné pro shodný účel užití jako Produkty Firemním zákazníkem objednané, přičemž takovéto plnění se nepovažuje za vadné plnění ve smyslu ustanovení § 2099 s násl. Občanského zákoníku;

ii. věřitel má právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu v plné výši bez ohledu na případné úroky z prodlení;

iii. Dodavatel je oprávněn požadovat úroky z úroků;

iv. Firemní zákazník na sebe okamžikem uzavření Smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku;

(k) prohlášení Firemního zákazníka o tom, že měl možnost seznámit se s textem a obsahem Smlouvy, obsahu rozumí, má zájem jím být vázán a smluvní ujednání považuje za dostatečně projednaná;

(l) v případě Objednávky doručované poštou, nebo kurýrem podpis Firemního zákazníka nebo jeho oprávněného zástupce;

(m) v případě telefonické Objednávky uvedení veškerých údajů požadovaných telefonním operátorem, maximálně však v rozsahu ustanovení pod písm. a) až k) tohoto čl. 3.7 těchto VOP-FZ.

2.8.       Vystavená Objednávka je pro Firemního zákazníka závazná do okamžiku požadovaného termínu plnění, který je v souladu s těmito VOP-FZ nebo byl jinak vzájemně dohodnut. Postupem uvedeným v čl. 3.13 těchto VOP-FZ se vázanost Firemního zákazníka Objednávkou prodlužuje o lhůtu tam uvedenou, ledaže dojde ke zrušení Objednávky způsobem tam uvedeným.

2.9.       Objednávku, která není vystavena v souladu s těmito VOP-FZ, případně jinými dokumenty tvořícími Smlouvu, je Dodavatel oprávněn odmítnout nebo vrátit Firemnímu zákazníkovi k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na Objednávku hledí, jako by nebyla Dodavateli nikdy doručena.

2.10.    Dodavatel je oprávněn kdykoli prověřit oprávněnost Objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby, která učinila telefonickou Objednávku, nebo ověřením podpisu na jiné písemné Objednávce s podpisovým vzorem doloženým Firemním zákazníkem. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat Produkty a/nebo Služby nebo nesouladu mezi podpisem na Objednávce a podpisovým vzorem, je Dodavatel oprávněn plnění podle Objednávky odmítnout nebo požadovat její dodatečné potvrzení jím zvolenou písemnou formou.

2.11.    Dodavatel je oprávněn nepřijmout Objednávku, pokud Firemní zákazník nemá ke dni vystavení Objednávky vyrovnány veškeré splatné dluhy vůči Dodavateli.

2.12.    Ocitne-li se Firemní zákazník v prodlení s platbou splatných faktur, je Dodavatel oprávněn s okamžitou účinností pozastavit dodávky Produktů a/nebo Služeb, a to až do úplného zaplacení splatných dluhů a jejich příslušenství. Takové pozastavení dodávek není porušením Smlouvy a Dodavatel nenese odpovědnost za případnou tím způsobenou újmu.

2.13.    V případě, že Dodavatel nemá ve lhůtě požadované Firemním zákazníkem k plnění potřebné množství objednaných Produktů a/nebo Služeb k dispozici, oznámí to písemně nebo telefonicky Firemnímu zákazníkovi, zařadí ho jako čekatele na objednané Produkty a/nebo Služby a vede jeho Objednávku v evidenci rezervací (tzv. backorder), ledaže Firemní zákazník Objednávku (její část) po tomto oznámení písemně zruší. Nedojde-li ke splnění takové Objednávky nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne oznámení Dodavatele dle tohoto čl. 3.13 těchto VOP-FZ, považuje se taková Objednávka za zrušenou a hledí se na ni, jako by nebyla učiněna.

2.14.    Objednávka jiného zboží, než které nabízí Dodavatel v Katalogu OFFICEO (tzv. nekatalogové zboží), je možná pouze na základě písemné smlouvy (příp. objednávky Firemního zákazníka akceptované Dodavatelem) a podle zvlášť sjednaných dodacích a cenových podmínek. Objednávku takového nekatalogového zboží není Firemní zákazník oprávněn odvolat.

2.15.    V případě, že Firemní zákazník získá rozhodnutím správce daně status nespolehlivého plátce dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je Dodavatel oprávněn nepřijmout jakoukoli Objednávku uskutečněnou ze strany Firemního zákazníka po dobu trvání uvedeného statusu. Dodavatel je v takovém případě rovněž oprávněn odstoupit v plném rozsahu od všech doposud nevyřízených Objednávek, tj. Objednávek, ve vztahu, k nimž ještě nedošlo k dodání Produktů a/ nebo Služeb za podmínek ve Smlouvě a Objednávkách uvedených. Právo Dodavatele k odstoupení od Objednávek dle předchozí věty tohoto čl. 2.15 smí Dodavatel uplatnit i v případě, že již ze strany Firemního zákazníka došlo k úhradě ceny Produktů a/nebo Služeb, jejichž dodání bylo předmětem dané Objednávky; v takovém případě je však Dodavatel povinen částku odpovídající ceně Produktů a/nebo Služeb Firemnímu zákazníkovi vrátit.

3.           Místo dodání a převzetí Produktů/Služeb

3.1.       Produkty a/nebo Služby jsou dodávány na Dodací místo specifikované Firemním zákazníkem v Objednávce nebo v jiném dokumentu tvořícím Smlouvu. K řádnému splnění Objednávky ze strany Dodavatele dochází okamžikem předání a převzetí Produktů či poskytnutých Služeb mezi Dodavatelem a Firemním zákazníkem v Dodacím místě.

3.2.       Firemní zákazník je povinen objednané Produkty a/nebo Služby převzít a při převzetí dodávku řádně prohlédnout a zkontrolovat. Firemní zákazník je povinen převzít Produkt a/nebo Službu i tehdy, pokud má vady, které nebrání tomu, aby sloužil/sloužila svému účelu.

3.3.       Převzetí Produktů a/nebo Služeb potvrdí Firemní zákazník písemně (svým podpisem) na Dodacím dokladu, čímž stvrzuje zejména shodu v množství a druhu přebíraných Produktů a/nebo Služeb s údaji uvedenými v Dodacím dokladu. Firemní zákazník zajistí, že potvrzení na Dodacím dokladu bude obsahovat řádné označení Firemního zákazníka a uvedení jména a příjmení osoby, která převzetí potvrzuje. Firemní zákazník je odpovědný za to, že osoba přebírající Produkty a/nebo Služby v Dodacím místě je k tomu oprávněna.

3.4.       Firemní zákazník oznámí Dodavateli předem seznam osob oprávněných k převzetí Produktů a/nebo Služeb v Dodacím místě, nejčastěji uvedením na Objednávce nebo v jakémkoli dokumentu tvořícím Smlouvu. Nebudou-li takové osoby Firemním zákazníkem oznámeny, nebo nebude-li taková osoba v okamžiku doručení Produktů a/nebo Služeb při předávání přítomna, pak bude Dodavatel považovat za osobu oprávněnou k převzetí Produktů a/nebo Služeb osobu, která zpravidla převzetí za Firemního zákazníka potvrzuje, nebo osobu, která v daném případě v provozovně Firemního zákazníka vykonává funkci, se kterou je přejímání dodávek spojeno. Pokud Firemní zákazník připustí, aby přejímání Produktů a/nebo Služeb uskutečňovaly za něj i jiné osoby než zde uvedené, nemůže se v důsledku toho dovolávat neplatnosti Smlouvy nebo se zbavit odpovědnosti za plnění svých povinností podle Smlouvy.

3.5.       V případě, že po dodání dojde k jakýmkoli pochybnostem o dodávce z důvodu nejasného nebo nepřesného označení Firemního zákazníka na Dodacím dokladu, považuje se dodávka Produktů a/nebo Služeb za řádně splněnou a Firemním zákazníkem převzatou, ledaže Firemní zákazník prokáže, že Dodavatel musel vědět, že k dodání došlo v rozporu s příslušnou Objednávkou.

3.6.       Firemní zákazník je povinen bezodkladně písemně informovat Dodavatele o změně Dodacího místa určeného k předání a převzetí Produktů a/nebo Služeb. Do té doby je dodávka Produktů a/nebo Služeb řádně splněna jejich dodáním na původní Dodací místo a Dodavatel neodpovídá za případné prodlení nebo škody způsobené v souvislosti s takovým dodáním Produktů a/nebo Služeb.

3.7.       Okamžikem převzetí Produktů a/nebo Služeb dochází k přechodu nebezpečí škody na věci (nahodilé zkázy, poškození, ztráty apod.) na Firemního zákazníka. K přechodu vlastnického práva k předaným a převzatým Produktům dochází až úplným zaplacením sjednané ceny za takové Produkty.

3.8.       Dodavatel si vymezuje právo objednávky mimořádného rozsahu, kde celková hmotnost dodávky zboží na jednu dodací adresu přesahuje 350 kg, rozdělit do více závozů. 

4.           Termín dodání, garance „zítra nebo zdarma®“

4.1.       Dodavatel za podmínek uvedených v těchto VOP-FZ zajišťuje dodávky vybraných Produktů do Dodacího místa formou garance „zítra nebo zdarma®". V rámci této garance se Dodavatel zavazuje dodat Produkty, na které garanci „zítra nebo zdarma®“ poskytuje uvedením této garance u příslušné položky v Katalogu OD, Firemnímu zákazníkovi do Dodacího místa v pracovní den následující po doručení Objednávky na Kontaktní místa Dodavatele ve smyslu čl. 16 těchto VOP-FZ. Nestane-li se tak, Dodavatel dodá Firemnímu zákazníkovi takto objednané Produkty zdarma v nejkratším prakticky realizovatelném náhradním termínu ve stanovené pracovní době Dodavatele. Dodávka zdarma bude řádně vyznačena na příslušné faktuře.

4.2.       Následujícím dnem se pro účely garance „zítra nebo zdarma®“ rozumí časové rozmezí od 7:30 do 17:30 hodin v pracovní dny, a to bez ohledu na případné užší časové rozmezí času dodávky, dohodnuté při akceptaci Objednávky nebo jinak. Pokud bude Objednávka doručena Dodavateli v pracovní dny po 15:00 hod. nebo mimo pracovní den, pak se za okamžik doručení takové Objednávky považuje pro účely této garance 7:30 hod. nejblíže následujícího pracovního dne.

4.3.       Výše ceny objednaných Produktů rozhodná pro stanovení jednotlivého nároku na dodávku zdarma v době platnosti garance „zítra nebo zdarma®“ je pro jednoho Firemního zákazníka limitována do částky ve výši 10.000,- Kč bez DPH /den. Dodávka v důsledku nedodržení garance „zítra nebo zdarma®“ s cenou objednaných Produktů a/nebo Služeb nad 10.000,- Kč bez DPH bude dodána za úhrnnou cenu dodávky sníženou o 10.000,- Kč bez DPH.

4.4.       Garance „zítra nebo zdarma®“ se nevztahuje na Firemní zákazníky, kteří mají vůči Dodavateli ke dni, ke kterému by jinak došlo ke vzniku jejich nároku na plnění dle garance „zítra nebo zdarma®“, jakékoli neuhrazené splatné dluhy. Dluhy jsou posuzovány ve vztahu k celé právní entitě Firemního zákazníka. Neuhrazeným splatným dluhem je takový dluh Firemního zákazníka, jehož splnění nebylo ke dni, ke kterému by jinak došlo ke vzniku nároku na plnění dle garance „zítra nebo zdarma®“, zaneseno do účetního systému Dodavatele.

4.5.       Garance „zítra nebo zdarma®“ se dále nevztahuje na Firemní zákazníky, jejichž předmět činnosti je stejného nebo podobného zaměření jako předmět podnikání Dodavatele, tj. nevztahuje se na jakoukoliv osobu, která je v soutěžním vztahu k Dodavateli.

4.6.       Garance „zítra nebo zdarma®“ se nevztahuje na zaměstnance Dodavatele a jejich spřízněné osoby nebo společnosti.

4.7.       Garance „zítra nebo zdarma®“ se nevztahuje na případy, kdy se Dodavatel a Firemní zákazník dohodnou na Konsolidaci Objednávek anebo na Závozovém dni.

4.8.       Pokud není v každém jednotlivém případě výslovně sjednáno jinak, garance „zítra nebo zdarma®“ se dále nevztahuje na níže specifikované případy, a to i kdyby šlo o Objednávku položky, u které je v Katalogu OFFICEO garance „zítra nebo zdarma®“ uvedena. Jedná se o následující případy:

(a) Objednávky mimořádného rozsahu, kde počet kusů nebo balení konkrétní položky přesahuje objem největší Objednávky, jež byla některým z Firemních zákazníků u Dodavatele pro danou(é) položku(y) za poslední tři měsíce učiněna;

(b) Objednávky mimořádného rozsahu, kde celková hmotnost dodávky zboží na jednu dodací adresu přesahuje 350 kg;

(c) Objednávky Produktů Nábytku v celkové hodnotě nad 25 000 Kč a veškeré Objednávky Produktů Nábytku s montáží. Garance „zítra nebo zdarma®“ se dále nevztahuje na Objednávky atypického a nadstandardního kancelářského nábytku, který není uveden v Katalogu OD;

(d) Objednávka Produktů, které se přestaly vyrábět, nebo Produktů, jejichž dodavatel je v prodlení s jeho dodáním Dodavateli. Informace o tom, kterých produktů se to týká, je dostupná na internetové adrese Dodavatele www.officeo.cz, produkty jsou označeny jako Dočasně nedostupné;

(e) případy, kdy objednané Produkty nebylo možné dodat z důvodu zásahu vyšší moci, nebo z jiných důvodů, za které Dodavatel nenese odpovědnost;

(f) případy, kdy Firemním zákazníkem objednané Produkty, které jsou ze strany Dodavatele nedodány ve smyslu této garance, jsou Firemním zákazníkem objednávány opakovaně;

(g) Objednávka Produktů, u nichž jejich výrobce provedl inovace a technická vylepšení pro jejich lepší užitné a estetické vlastnosti;

(h) případy, kdy objednané Produkty nebylo možno dodat z důvodu totálního výpadku hardwarového zařízení Dodavatele, nebo závažné poruchy funkčnosti software zajišťujícího logistické procesy u Dodavatele;

(i) Objednávky jakýchkoli Služeb, včetně Objednávky Produktů, které jsou zhotovovány na základě individuálního požadavku Firemního zákazníka (Dílo), a Objednávky Produktů, které nejsou uvedeny v Katalogu OD;

(j) Objednávky Produktů, pro které je v Katalogu OFFICEO garance „zítra nebo zdarma®“ výslovně vyloučena a na Produkty, u kterých není v Katalogu OFFICEO na internetové adrese www.online.officeo.cz ikona označující garanci „zítra nebo zdarma®“;

(k) je-li zboží dodáno Firemnímu zákazníkovi na základě platby formou zálohové faktury.

4.9.       Pokud byly Firemnímu zákazníkovi dodány Produkty za úplatu a Firemní zákazník má za to, že má nárok na bezplatnou dodávku Produktů v rámci garance „zítra nebo zdarma®“, je povinen tento svůj nárok písemně uplatnit u Dodavatele nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne převzetí Produktů, jinak tento nárok zaniká.

4.10.    V případě, že Firemní zákazník uplatní nárok na bezplatnou dodávku Produktů v rámci garance „zítra nebo zdarma®“, je skutečnost, kdy byla Objednávka Firemního zákazníka doručena Dodavateli, povinen prokázat Firemní zákazník. V případě, že nelze prokázat den doručení Objednávky, má se za to, že Objednávka byla doručena Dodavateli v den předcházející nebo v den uskutečnění dodávky Produktů.

4.11.    Dodavatel si vyhrazuje právo garanci „zítra nebo zdarma®“ změnit, celou garanci zrušit, jakož i nepřijmout žádný z návrhů Firemních zákazníků předložených v souvislosti s touto garancí.

4.12.    Produkty, které nejsou zajišťovány Dodavatelem formou garance „zítra nebo zdarma®“, budou Dodavatelem dodány v termínu sjednaném s Firemním zákazníkem ve Smlouvě. 

5.           Další podmínky dodání

5.1.       Dodavatel prohlašuje, že veškeré Produkty a/nebo Služby nabízené Dodavatelem v Katalogu OFFICEO splňují podmínky kvality odpovídající příslušným právním předpisům a závazným technickým a bezpečnostním normám platným na území České republiky, včetně požadavků na jejich označení a balení, a žádným způsobem nezasahují neoprávněně do práv k duševnímu vlastnictví.

5.2.       Firemní zákazník je povinen poskytovat Dodavateli potřebnou součinnost tak, aby Dodavatel mohl řádně a včas plnit povinnosti dle Smlouvy, zejména je Firemní zákazník povinen na žádost Dodavatele předat všechny potřebné informace, podklady, specifikace, vysvětlení a upřesnění svých požadavků nutných k dodání objednaných Produktů a/nebo Služeb. Dodavatel je povinen si součinnost v případě potřeby včas vyžádat a upozornit na ni Firemního zákazníka. O dobu prodlení Firemního zákazníka s poskytnutím potřebné součinnosti v souvislosti s dodávkou Produktů a/nebo Služeb se prodlužuje termín dodání stanovený dle Smlouvy (vč. termínu dodání v rámci garance „zítra nebo zdarma®“) pro dodávku takovýchto Produktů a/nebo Služeb.

5.3.       Firemní zákazník má právo do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí vrátit Produkty, které omylem objednal, avšak pouze za podmínky, že jsou Produkty vráceny zjevně nepoužité a nepoškozené, v nepoškozeném a neotevřeném originálním obalu. Při splnění uvedených podmínek se Dodavatel zavazuje Produkty převzít zpět a vrátit Firemnímu zákazníkovi cenu zaplacenou za takovéto Produkty. Bez ohledu na uvedené, Firemní zákazník není oprávněn dle tohoto ustanovení vrátit:

(a) Produkty zhotovené či upravené podle jeho přání nebo pro jeho osobu, jakož i Produkty, které podléhají rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání; ani

(b) Produkty Nábytku, u kterých již byla zahájena či dokončena montáž; ani

(c) Produkty Nábytku, na které se nevztahuje garance "zítra nebo zdarma®"; ani

(d) Produkty Nábytku, na které se vztahuje garance "zítra nebo zdarma®", kde hodnota Objednávky převyšuje částku 20 000 Kč bez DPH; ani

(e) Produkty a Služby objednané na internetové adrese www.online.officeo.cz nebo www.officeo.cz, jejichž objednací čísla obsahují v objednacím kódu „PCxxxxxx“.

5.4.       Dodavatel je oprávněn použít pro plnění svých závazků podle Smlouvy subdodavatele. V takovém případě platí, že Dodavatel odpovídá za poskytnuté plnění tak, jako by plnil sám.

5.5.       Dodavatel je oprávněn dodat Firemnímu zákazníkovi jiné provedení Produktů, než které u něj Firemní zákazník objednal, a to za podmínky, že skutečně dodané Produkty budou v minimálně shodné kvalitě, za tutéž cenu a použitelné pro shodný účel užití jako Produkty Firemním zákazníkem objednané. Takovéto plnění se nepovažuje za vadné plnění ve smyslu ustanovení § 2099 s násl. Občanského zákoníku.

5.6.       Dodavatel je oprávněn ukončit nebo přerušit dodávku jakýchkoli Produktů a/nebo Služeb nabízených v Katalogu OFFICEO i v době platnosti takového Katalogu OD, pokud o tom předem zveřejní informaci na své oficiální internetové adrese www.online.officeo.cz.

5.7.       Dodávka Produktů a/nebo Služeb dodávaná pro Firemního zákazníka na jedno Dodací místo v jednom dni za cenu, která jednotlivě nebo dohromady (za více Objednávek) nepřesáhne částku 1990,- Kč bez DPH, je dodávána na Dodací místo za úplatu (dopravné) ve výši 149,- Kč bez DPH.

5.8.       Za každou jednotlivou dodávku Produktů a/nebo Služeb objednávaných přes www.officeo.cz je Firemní zákazník Přímého prodeje povinen uhradit balné ve výši stanovené Dodavatelem.

5.9.       Za každou jednotlivou dodávku zboží, které není uvedeno v Katalogu OD, je Firemní zákazník povinen uhradit Dodavateli manipulační poplatek za náhradu vícenákladů spojených se zajištěním nestandardního plnění ve výši, která bude vždy uvedena v nabídkové kalkulaci příslušné dodávky. 

6.           Cena a platební podmínky

6.1.       Cena za Produkty a/nebo Služby je stanovena ve výši podle Ceníku.

6.2.       Vystavením Objednávky se Firemní zákazník zavazuje k úhradě ceny za objednané Produkty a/nebo Služby ve výši podle Ceníku platného v době vystavení takové Objednávky.

6.3.       Cena zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené s dodáním objednaných Produktů a/nebo Služeb, zejména s balením Produktů, jeho označením, zajištěním příslušných dokladů, Dodacích dokladů a dopravy na Dodací místo(a), včetně pojištění, a to s výjimkou stanovenou v čl. 6.7, 6.8, 6.9, 12.5(c) a 14.5 těchto VOP-FZ, není-li mezi stranami sjednáno jinak ve Smlouvě.

6.4.       Firemní zákazník svým podpisem na těchto VOP-FZ nebo na jakémkoli jiném dokumentu tvořícím Smlouvu a/nebo zasláním Objednávky na dodávku Produktů a/nebo Služeb Dodavateli potvrzuje, že souhlasí s cenami za Produkty a Služby podle platného Ceníku, není-li mezi nimi písemně dohodnut ceník jiný.

6.5.       V případě, kdy mají strany mezi sebou uzavřenu rámcovou smlouvu ve smyslu čl. 2.1. (b) těchto VOP-FZ má Dodavatel právo Ceník upravovat. O změnách Ceníku se Dodavatel zavazuje informovat Zákazníka předem. Nový Ceník nahrazuje ke dni své platnosti ten předchozí a okamžikem jeho doručení Zákazníkovi se stává součástí Smlouvy.

6.6.       Cena bude hrazena za Produkty a Služby skutečně dodané, a to na základě faktury Dodavatele. Faktura bude zpravidla vystavená ke dni dodání Produktů a/nebo Služeb Zákazníkovi a doručená do Dodacího místa spolu s dodávkou Produktů a/nebo Služeb, nebude-li výslovně ve Smlouvě uvedena fakturační adresa jiná. Faktura vystavená Dodavatelem je platební a daňový doklad, který obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro takovýto doklad příslušnými právními předpisy.

6.7.       V případě první dodávky realizované pro Firemního zákazníka je Dodavatel oprávněn požadovat na Firemním zákazníkovi platbu v hotovosti oproti předání Produktů a/nebo Služeb. Za nového zákazníka se považuje i ten Firemní zákazník, od jehož poslední objednávky uplynuly min. 2 roky. Stejně tak tomu bude i v případě, pokud bude Firemní zákazník v prodlení s úhradou jakékoli splatné pohledávky Dodavatele. Odmítne-li Firemní zákazník zaplatit v takovém případě za dodávku v hotovosti, je Dodavatel oprávněn Firemnímu zákazníkovi Produkty a/nebo Služby nepředat/neposkytnout.

6.8.       V případě bezhotovostní platby budou cena a veškeré jiné pohledávky vyúčtované podle Smlouvy splatné v termínu splatnosti určeném fakturou, který nebude kratší než 7 (sedm) dnů od vystavení faktury. Řádnou úhradou pohledávky se přitom rozumí připsání příslušné částky na účet věřitele.

6.9.       V případě prodlení Firemního zákazníka s úhradou splatné pohledávky Dodavatele vyúčtované Firemnímu zákazníkovi v souladu se Smlouvou bude Firemní zákazník povinen uhradit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Dodavatel má zároveň nárok na náhradu újmy v plné výši. Ustanovení čl. 18.4 těchto VOP-FZ tím není dotčeno.

6.10.    V souladu s ustanovením § 1806 Občanského zákoníku může Dodavatel požadovat též úroky z úroků.

6.11.    Úhrada zálohovou fakturou se rozumí připsání platby Firemního zákazníka do účetního systému Dodavatele. 

7.           Práva z vadného plnění a záruky za jakost

7.1.       Práva Firemního zákazníka a povinnosti Dodavatele v souvislosti s vadami Produktů a Služeb a zárukou za jakost jsou omezeny na ty, které jsou výslovně uvedené v tomto čl. 8 těchto VOP-FZ.

7.2.       Dodavatel odpovídá za množství, jakost a provedení poskytovaných Produktů a/nebo Služeb, tedy za to, že Produkty a/nebo Služby jsou co do množství/rozsahu, jakosti a provedení totožné s Objednávkou. Za totožné s Objednávkou se považují též Produkty dodané v souladu s čl. 6.5 těchto VOP-FZ.

7.3.       Dodavatel poskytuje na veškeré Produkty a/nebo Služby, s výjimkou Produktů typu občerstvení, Produktů podléhajících rychlé zkáze, Produktů rychlé spotřeby (např. žárovky, náplně apod.), záruku za jakost v délce 12 měsíců, pokud obecnými zákonnými předpisy není stanovená jiná, delší, záruční doba, nebo výrobcem příslušného Produktu kratší záruční doba. Záruční doba počíná běžet dnem předání Produktů a/nebo Služeb Firemnímu zákazníkovi. Záruka za jakost se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku užívání Produktů, jež není v souladu s jejich určením a návodem nebo pokud jsou Produkty prokazatelně přetěžovány (např. el. spotřebiče, kávovary, varné konvice).

7.4.       Práva z vadného plnění a ze záruky za jakost uplatňuje Firemní zákazník u Dodavatele reklamací, kterou musí učinit včas, tj. bez odkladu poté, co vadu zjistí, pokud z těchto VOP-FZ nebo jiného dokumentu tvořícího Smlouvu nevyplývá něco jiného.

7.5.       Vady zjevné je Firemní zákazník povinen uplatnit nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od předání a převzetí Produktů a/nebo Služeb. Vadami zjevnými se rozumí vady, které v okamžiku předání a převzetí Produktů a/nebo Služeb nesporně existovaly a Firemní zákazník je mohl zjistit při včasné prohlídce při převzetí a při dostatečné péči. Vadami zjevnými se rozumí zejména:

(a) vada v množství Produktů a/nebo Služeb, kterou je rozpor mezi množstvím uvedeným na Dodacím dokladu a množstvím skutečně převzatým, včetně záměn položek, přičemž dodání Produktů dle čl. 6.5 těchto VOP-FZ se nepovažuje za záměnu položek, nebo

(b) vada v množství Produktů, kterou je rozpor mezi množstvím balíků Produktů uvedeným na dokladu dopravce a počtem balíků Produktů skutečně převzatých, nebo

(c) vada jakosti a provedení Produktů a/nebo Služeb, kterou Firemní zákazník zjistil nebo při vynaložení dostatečné péče podle čl. 8.8 těchto VOP-FZ mohl zjistit bezprostředně při převzetí Produktů a/nebo Služeb.

7.6.       Rozpor mezi množstvím Produktů a/nebo Služeb dodaných a objednaných se nepovažuje za vadu, pokud se nejedná o rozpor v množství ve smyslu čl. 8.5 těchto VOP-FZ. V tomto případě se plnění Dodavatele považuje za dílčí.

7.7.       Vady skryté je Firemní zákazník povinen uplatnit nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů poté, kdy je Firemní zákazník mohl při dostatečné péči a náležité pozornosti zjistit, nejpozději však do 12 měsíců ode dne předání a převzetí Produktů a/nebo Služeb. Vadami skrytými jsou jiné vady než vady zjevné, tedy vady, které v okamžiku převzetí Produktů a/nebo Služeb nesporně existovaly, avšak Firemní zákazník je nemohl zjistit při včasné prohlídce při převzetí ani při dostatečné péči a náležité pozornosti.

7.8.       Firemní zákazník je povinen při převzetí Produktů a/nebo Služeb provést prohlídku Produktů a Služeb vedoucí k odhalení jeho případných zjevných vad. Pokud je Firemnímu zákazníkovi dodáno takové množství Produktů a/nebo Služeb, že je pro něho neúměrně náročné provést kontrolu celého plnění, je oprávněn a zároveň povinen provést statistickou kontrolu dodaných Produktů a/nebo Služeb. Statistickou kontrolou se rozumí prověrka 10 % převzatých Produktů a/nebo Služeb (statistický vzorek). Provedením statistické kontroly se má za to, že je provedena kontrola celého množství dodaných Produktů a/nebo Služeb. Obsahuje-li statistický vzorek více než 50 % Produktů a/nebo Služeb se zjevnými vadami, je Firemní zákazník oprávněn s dodávkou naložit tak, jako by byla vadná v celém rozsahu. V opačném případě se pozdější reklamace zjevných vad přesahující 50 % množství dodaných Produktů a/nebo Služeb neuznává. Stejně tak se neuznává reklamace zjevných vad Produktů a/nebo Služeb v množství nad 10 % dodaného objemu Produktů a/nebo Služeb, pokud Firemní zákazník při převzetí a provedení statistické kontroly neuvedl vady Produktů a/nebo Služeb v množství přesahujícím tuto hodnotu.

7.9.       Pro uplatnění práv z vadného plnění je Firemní zákazník povinen oznámit Dodavateli reklamaci Produktů a/nebo Služeb ve výše stanovených lhůtách, a to buď písemně (elektronicky) nebo telefonicky na příslušná kontaktní místa Dodavatele specifikovaná v čl. 16 těchto VOP-FZ, pokud z těchto VOP-FZ nebo jiného dokumentu tvořícího Smlouvu nevyplývá něco jiného. Dodavatel je oprávněn požadovat v případě telefonicky učiněné reklamace její písemné potvrzení Firemním zákazníkem. V případě, že Firemní zákazník nebude postupovat dle výše uvedeného, a pošle zboží rovnou na adresu Dodavatele bez předchozího nahlášení, je Dodavatel oprávněný reklamaci zamítnout.

7.10.    Obsahem sdělení o reklamaci musí být zejména:

(a) označení Firemního zákazníka;

(b) název a objednávkové číslo reklamovaného Produktu a/nebo Služby;

(c) množství vadného/chybějícího Produktu a/nebo Služby;

(d) popis vady nebo způsobu, kterým se vada projevuje;

(e) uvedení osoby oprávněné zastupovat v této věci Firemního zákazníka;

(f) datum převzetí reklamovaného Produktu a/nebo Služby a číslo příslušného Dodacího dokladu;

(g) u písemné reklamace datum a podpis Firemního zákazníka.

7.11.    Dodavatel se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě do 40 pracovních dnů ode dne řádného uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude Firemní zákazník informován na kontaktní email nebo telefonní číslo, které uvedl při řádném uplatnění reklamace. Dodavatel neuzná reklamaci, která nebyla Firemním zákazníkem uplatněna včas.

7.12.    Reklamaci vyřizuje Dodavatel dle jeho volby s ohledem na povahu vady, a to takto:

(a) zjevné vady poskytnutím chybějícího množství nebo výměnou vadného plnění Dodavatele za bezvadné, není-li to možné pak vrácením (dobropisováním) uhrazené ceny nedodaných Produktů a/nebo Služeb nebo vrácením (dobropisováním) uhrazené ceny oproti vrácení vadných Produktů, a není-li to možné pak poskytnutím přiměřené slevy nebo opravou vadných Produktů a/nebo Služeb;

(b) skryté vady buď výměnou vadného plnění Dodavatele za bezvadné, vrácením (dobropisováním) uhrazené ceny oproti vrácení vadných Produktů, nebo opravou vadných Produktů a/nebo Služeb.

7.13.    Pokud Dodavatel poskytne Firemnímu zákazníkovi na základě jeho reklamace nové plnění a teprve poté vyjdou najevo skutečnosti, pro které reklamace neměla být uznána, provede Dodavatel dodatečné vyúčtování ceny nového plnění a Firemní zákazník je povinen za nové plnění zaplatit cenu dle Ceníku Dodavatele.

7.14.    Dodavatel není odpovědný za následující vady:

(a) vady obalu Produktu, které nebyly uplatněny při předání a převzetí Produktu;

(b) vady Produktu způsobené mechanickým poškozením Produktu ze strany Firemního zákazníka nebo třetí osobou;

(c) nečistoty u Produktu označeného nálepkami s cenami jiných osob.

7.15.    Uplatnění reklamace neopravňuje Firemního zákazníka k neuhrazení celé ceny za Produkty a/nebo Služby, ledaže se Dodavatel a Firemní zákazník dohodnou jinak. Ustanovení § 2108 Občanského zákoníku, které stanoví, že kupující nemusí platit část kupní ceny odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění, se nepoužije.

7.16.    Pokud Dodavatel vyzvedává u Firemního zákazníka reklamovaný Produkt za účelem posouzení vady, popřípadě následné opravy, je Firemní zákazník povinen zabalit výrobek tak, aby se při přepravě nepoškodil.

7.17.    V případě zasílání Produktů na pozáruční servis je Firemnímu zákazníkovi automaticky k ceně opravy účtováno dopravné 149 Kč (bez DPH).

7.18.    Pokud Dodavatel poskytne Firemnímu zákazníkovi nové plnění při reklamaci Produktu, záruka je stále počítána od data předání a převzetí původního Produktu.

7.19.    Pokud Firemní zákazník používá do kancelářských strojů (například tiskárna, kopírovací stroj) nebo spotřebičů (kávovar) spotřební materiál zakoupený u Dodavatele, je povinný v případě poruchy stroje neprodleně oznámit tuto skutečnost Dodavateli, a postupovat dále dle jeho pokynů. Pokud Firemní zákazník nebude postupovat dle výše uvedeného, dodatečná úhrada faktury za opravu, která byla provedena třetí stranou, nebude možná.

7.20.    Reklamaci Produktů objednaných na internetové adrese www.online.officeo.cz a www.officeo.cz, jejichž objednací čísla začínají písmeny „PCxxxxxx“, vyřizují napřímo s Firemním zákazníkem:

(a) autorizovaná servisní střediska, jejichž kontakty, adresy a případné doplňující informace o postupu reklamace najdete na www.officeo.cz/doruceni-platba/;

(b) u ostatních Produktů je kontaktním servisním místem pro předání reklamovaného zboží společnost Apollo Multimedia s.r.o., adresa: Do Koutů 1a, 141 00, Praha 4, tel.: +420 241 760 004.

Reklamace může být uznána jen tehdy, pokud Firemní zákazník předá Produkt kompletní s prodejním dokladem, s popisem reklamované vady, a zabalený tak, aby se při přepravě nepoškodil.

7.21.    Firemnímu zákazníkovi nenáleží žádná práva z vadného plnění či ze záruky za jakost ve vztahu k Dárkům. 

8.           Zvláštní ujednání o podmínkách Služby Print Managementu

8.1.       V souvislosti s poskytováním Služby Print Managementu dochází na základě individuálního požadavku Firemního zákazníka k provedení Díla.

8.2.       Dodávka Služby Print Managementu probíhá za podmínek dle tohoto čl. 9 těchto VOP-FZ, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.

8.3.       Na základě nezávazné poptávky Firemního zákazníka zpracuje Dodavatel cenovou kalkulaci Díla (dále jen „Cenová nabídka“), která bude pro Dodavatele závazná po dobu v ní výslovně uvedenou; nebude-li doba platnosti uvedena, je Cenová nabídka platná po dobu 30 (třiceti) dnů od jejího vystavení. Cenová nabídka na provedení Díla může v případě potřeby obsahovat i požadavky na upřesnění technického zadání Díla.

8.4.       10.4 Zákazník je oprávněn vystavit podle příslušné Cenové nabídky písemnou Objednávku Služeb Print Managementu, která musí být Dodavateli doručena ve lhůtě platnosti příslušné Cenové nabídky.

8.5.       Objednávka musí být v souladu s Cenovou nabídkou a musí vedle náležitostí uvedených v čl. 3.7 těchto VOP-FZ obsahovat minimálně tyto údaje:

(a) název zakázky, množství (náklad), formát, rozsah zakázky, specifikace materiálu (druh a gramáž), barevnost, povrchová úprava, způsob knihařského zpracování a případně další specifikace požadovaného Díla;

(b) specifikace výrobních (tiskových) podkladů a termín jejich předání Dodavateli k tisku;

(c) cenu za jednotku objednávaného Díla (bez DPH) a celkovou cenu za Dílo dle Cenové nabídky (bez DPH);

(d) požadovaný termín dodání, způsob balení, způsob dodání – dopravy, adresa dodání (Dodací místo).

8.6.       Na základě řádně vystavené Objednávky, která nebude obsahovat výhrady či změny požadované Firemním zákazníkem oproti Cenové nabídce a ke které nebude mít další výhrady ani Dodavatel (zejména z důvodu nedostatečných technických údajů), dochází k uzavření Smlouvy a k zahájení provádění Díla. V případě jakýchkoli výhrad v/k Objednávce, ať již ze strany Dodavatele nebo Firemního zákazníka, dochází k uzavření Smlouvy až po jejich vzájemném odsouhlasení.

8.7.       Výrobní podklady potřebné k provedení Díla (např. filmy, datové nosiče a datové soubory, imprimované datové soubory, makety tiskovin) dodá Firemní zákazník Dodavateli v termínu stanoveném v Objednávce. Výrobní podklady, včetně technických podrobností pro jejich doručení, musí splňovat podmínky uvedené v "Požadavcích na tiskové podklady", které jsou součástí Cenové nabídky, jinak budou vráceny Firemnímu zákazníkovi k přepracování nebo doplnění.

8.8.       Firemní zákazník odpovídá výlučně sám za obsah výrobních podkladů a zejména za to, že provedením Díla (tiskem a případnou distribucí) nebudou porušena autorská ani jakákoli jiná práva třetích osob. Pokud k takovému porušení dojde, odpovídá za jakoukoli újmu či jiné škodlivé následky vzniklé na straně třetích osob výlučně Firemní zákazník. Firemní zákazník také odpovídá za újmu, která by v této souvislosti případně vznikla Dodavateli, a to včetně újmy vzniklé poškozením jeho dobrého jména.

8.9.       Má-li Dodavatel provést Dílo podle sjednaného vzorku nebo předlohy, je Dodavatel povinen dodat Dílo s vlastnostmi tohoto vzorku nebo předlohy. V případě rozporu mezi popisem Díla dle Smlouvy a vzorkem nebo předlohou, má vždy přednost popis uvedený ve Smlouvě.

8.10.    V případě, že je tak sjednáno mezi Firemním zákazníkem a Dodavatelem ve Smlouvě, je Firemní zákazník oprávněn provést korektury výrobních podkladů. Za korektury se pro účely těchto VOP-FZ považuje jakýkoliv zásah Firemního zákazníka do výrobních podkladů, kterými se mění již předané výrobní podklady pro zhotovení Díla. Požadované korektury musí Firemní zákazník předat Dodavateli elektronickou poštou, nedohodnou-li se strany jinak. Jestliže Dodavatel neobdrží korektury do 5 (pěti) pracovních dnů od předložení výrobních podkladů Firemnímu zákazníkovi ke korekturám, je Dodavatel oprávněn zahájit výrobu Díla. Veškeré dokumenty a tisky předané Firemnímu zákazníkovi ke korekturám se potom považují za odsouhlasené v původní podobě.

8.11.    Dodavatel je oprávněn vyúčtovat Firemnímu zákazníkovi vícenáklady spojené s prováděním změn výrobních podkladů nad rámec běžných korektur. V případě, že v důsledku korektur bude zakázka změněna v takovém rozsahu, že Dodavatel nebude dle svého posouzení schopen Dílo za stanovených cenových, časových nebo technických podmínek provést, je oprávněn od příslušné Smlouvy odstoupit.

8.12.    Ve věcech výslovně neupravených v tomto čl. 9 a čl. 10 těchto VOP-FZ platí pro Službu Print Managementu a Dílo ustanovení uvedená v ostatních článcích těchto VOP-FZ, která se týkají Služeb a/nebo Produktů. 

9.           Zvláštní ujednání o povinnosti z vadného plnění u Služby Print Managementu

9.1.       V případě, že je v souvislosti s poskytováním Služby Print Managementu zhotoveno Dílo, platí vedle podmínek uvedených v čl. 8 těchto VOP-FZ také zvláštní ujednání o odpovědnosti za vady, jak jsou uvedena v tomto čl. 10 těchto VOP-FZ.

9.2.       Dodavatel neodpovídá za vady Díla zhotoveného v souvislosti s poskytováním Služby Print Managementu a případné škody, které:

(a) vzniknou v souvislosti s tím, že Dodavatel na základě požadavku Firemního zákazníka použil Firemním zákazníkem dodané nebo jím určené komponenty pro zhotovení Díla, jako např. papír, barvu aj., pokud Firemní zákazník i přes upozornění Dodavatele trval na provedení Díla za jejich použití, a/nebo

(b) které jsou způsobeny nedostatky nebo špatnou kvalitou výrobních podkladů, pokud jsou nedostatky takové povahy, že je Dodavatel v průběhu provádění Díla nemohl zjistit a/nebo Firemní zákazník i přes upozornění Dodavatele trval na provedení Díla na jejich základě.

9.3.       Závazným kritériem pro posuzování obsahové i formální správnosti Díla (postavení textů, barevnost) je "imprimatur", tj. Firemním zákazníkem předložený/schválený tiskový arch nebo tiskový datový soubor, který je součástí výrobních podkladů. Dodavatel neodpovídá za nedostatky a chyby, které Firemní zákazník ponechal v imprimatur a na které jej nemohl, při vynaložení potřebné odborné péče, upozornit.

9.4.       V případě reklamace kvality provedení Díla je Firemní zákazník povinen dodat Dodavateli vzorek reklamovaného Díla k posouzení. Lhůta k vyřízení reklamace počíná běžet po řádném uplatnění reklamace, jejíž součástí musí být také vzorek reklamovaného Díla.

9.5.       Vyskytnou-li se v celém nákladu tiskovin formální odchylky od poslední schválené korektury nebo imprimatur (chyby v postavení textů, grafických prvků apod.), které nebrání tomu, aby Dílo sloužilo svému účelu, je Firemní zákazník povinen Dílo převzít a není oprávněn požadovat odstranění těchto vad, avšak má nárok na přiměřenou slevu z ceny takového Díla.

9.6.       Vykazuje-li Dílo kvalitativní nedostatky, jako např. nepřesnost v barevnosti, soutisku či dokončujícím zpracování apod., a nepřesahuje-li počet vadných výtisků 1 % z celkového množství Díla, považuje se Dílo za řádně provedené. Firemní zákazníkovi v takovém případě nevznikají žádné nároky z titulu vadného plnění. 

10.        Zvláštní ujednání o podmínkách Služby Technického servisu

10.1.    Zvláštní podmínky Služby Technického servisu upravují ZOP Technického servisu. 

11.        Zvláštní ujednání o podmínkách Služby Nábytku

11.1.    V souvislosti s poskytováním Služby Nábytku dochází na základě individuálního požadavku Firemního zákazníka k provedení Díla.

11.2.    Dodávka Služby Nábytku probíhá za podmínek dle tohoto čl. 12 těchto VOP-FZ, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.

11.3.    Na základě nezávazné poptávky Firemního zákazníka zpracuje Dodavatel cenovou kalkulaci Díla (dále jen „Cenová nabídka“), která bude pro Dodavatele závazná po dobu v ní výslovně uvedenou; nebude-li doba platnosti uvedena, je Cenová nabídka platná po dobu 30 (třiceti) dnů od jejího vystavení. Cenová nabídka na provedení Díla může v případě potřeby obsahovat i požadavky na upřesnění technického zadání Díla.

11.4.    Firemní zákazník je oprávněn vystavit podle příslušné Cenové nabídky písemnou Objednávku Služeb Nábytku, která musí být Dodavateli doručena ve lhůtě platnosti příslušné Cenové nabídky.

11.5.    Poskytované Služby Nábytku

(a) Dodavatel na základě žádosti Firemního zákazníka poskytne první 2D nebo 3D návrh zdarma.

(b) Cena montáže Nábytku je 15% z ceníkové ceny Nábytku bez DPH. Minimální cena montáže je 1550 Kč bez DPH (netýká se židlí a křesel). Cena montáže židlí a křesel je 200 Kč bez DPH za kus.

(c) U Nábytku dodávaného s montáží je cena dopravy po celé České republice již zahrnuta v Cenové nabídce. Nábytek objednaný bez montáže (netýká se židlí a křesel) vám přivezeme po celé České republice za 149 Kč bez DPH.

11.6.    Objednávka musí být v souladu s Cenovou nabídkou a musí vedle náležitostí uvedených v čl. 3.7 těchto VOP-FZ obsahovat minimálně tyto údaje:

(a) název zakázky, rozsah zakázky, specifikace Produktů a Služeb Nábytku, včetně výběru materiálu, designu/barevnosti, povrchové úpravy a případně další specifikace požadovaného Díla;

(b) specifikace materiálu ve vlastnictví Firemního zákazníka za účelem poskytnutí Služby a termín jeho předání Dodavateli;

(c) cenu za jednotku objednávaného Díla (bez DPH) a celkovou cenu za Dílo dle Cenové nabídky (bez DPH);

(d) požadovaný termín dodání, způsob balení, způsob dodání – dopravy, adresa dodání (Dodací místo).

11.7.    Na základě řádně vystavené Objednávky, která nebude obsahovat výhrady či změny požadované Firemním zákazníkem oproti Cenové nabídce a ke které nebude mít další výhrady ani Dodavatel (zejména z důvodu nedostatečných technických údajů), dochází k uzavření Smlouvy a k zahájení provádění Díla. V případě jakýchkoli výhrad v/k Objednávce, ať již ze strany Dodavatele nebo Firemního zákazníka, dochází k uzavření Smlouvy až po jejich vzájemném písemném či elektronickém odsouhlasení. Vzájemně odsouhlasená Smlouva je závazná a není možné ji ze strany Firemního zákazníka zpětně zrušit.

11.8.    Dodavatel je oprávněn vyúčtovat Firemnímu zákazníkovi vícenáklady spojené s prováděním změn požadovaných Firemním zákazníkem při samotné realizaci Díla nebo vícenáklady spojené s vícepracemi z důvodu neočekávaných skutečností, o kterých Dodavatel před zahájením prací nemohl vědět. V případě, že v důsledku změn ze strany Firemního zákazníka bude zakázka změněna v takovém rozsahu, že Dodavatel nebude dle svého posouzení schopen Dílo za stanovených cenových, časových nebo technických podmínek provést, je oprávněn od příslušné Smlouvy odstoupit. Dodavatel je v tomto případě oprávněn vzniklé náklady na pořízení Díla a vzniklé vícenáklady fakturovat Firemnímu zákazníkovi.

11.9.    Termín dodání Produktů Nábytku nabízených na www.online.officeo.czwww.officeo.cz, nebo v tištěných katalozích Dodavatele je orientační, a není pro Dodavatele závazný. Termín dodání je vyjádřen v pracovních dnech.

11.10. Ve věcech výslovně neupravených v tomto čl. 12 a čl. 13 těchto VOP-FZ platí pro Službu Nábytku a Dílo ustanovení uvedená v ostatních článcích těchto VOP-FZ, která se týkají Produktů. 

12.        Zvláštní ujednání o povinnosti z vadného plnění u Služeb Nábytku

12.1.    V případě, že je v souvislosti s poskytováním Služeb Nábytku zhotoveno Dílo, platí vedle podmínek uvedených v čl. 8 těchto VOP-FZ také zvláštní ujednání o povinnostech z vadného plnění, jak jsou uvedena v tomto čl. 13 těchto VOP-FZ.

12.2.    Dodavatel neodpovídá za vady Díla zhotoveného v souvislosti s poskytováním Služeb Nábytku a případné újmy, které:

(a) vzniknou v souvislosti s tím, že Dodavatel na základě požadavku Firemního zákazníka použil Firemním zákazníkem dodaný materiál nebo produkt;

(b) vzniknou nesprávným či neodborným používáním Produktů Nábytku či Díla Firemním zákazníkem či třetí osobou;

(c) vzniknou neodborným zásahem či manipulací Firemního zákazníka či třetí osoby do Díla, včetně např. jeho přestěhování do nevhodného prostředí;

(d) vzniknou neodborně či špatně provedenou montáží Produktu Nábytku ze strany Firemního zákazníka či třetí osoby. V případě, že si Firemní zákazník montuje Produkt Nábytku či Dílo sám, Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za případnou vadu Produktů Nábytku či Díla způsobenou špatně provedenou montáží a zároveň se Firemní zákazník tímto zbavuje poskytované záruky na Produkt, pokud se následně prokáže, že případnou vadu způsobila neodborně/špatně provedená montáž.

12.3.    Dodavatel se zavazuje provést Dílo za podmínek specifikovaných v dané Smlouvě, odpovídající účelu dle této Smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám. 

13.        Zvláštní ujednání o podmínkách Officeo EXPRESS

13.1.    Pojmem „express dodání“ se rozumí dodání pouze na území Prahy (PSČ začínající číslem 1).

13.2.    Dodavatel přijímá Objednávky výhradně telefonicky na lince +420 800 172 747.

13.3.    Příjem Objednávek je od 7:30 do 14:00.

13.4.    Dodavatel zajišťuje závoz a dodání do 3 hodin od přijetí Objednávky.

13.5.    Dodavatel dodává Objednávku na dodací místo za úplatu (dopravné) ve výši 399 Kč bez DPH pouze v případě hmotnosti Objednávky do 100 kg. U Objednávek o hmotnosti nad 100 kg dodavatel účtuje dopravné ve výši násobku za každých 100 kg. 

14.        Katalog Officeo

14.1.    Katalog OFFICEO je platný a účinný okamžikem jeho zveřejnění na oficiálních internetových adresách Dodavatele, a to:

(a) pro Firemní zákazníky přímého prodeje na www.officeo.cz; a

(b) pro Firemní zákazníky smluvního prodeje na www.online.officeo.cz.

Zveřejněním nového Katalogu OFFICEO se automaticky ruší ten předchozí.

14.2.    K aktualizaci Katalogu OFFICEO dochází průběžně po celý rok.

14.3.    Katalog OFFICEO je jako informační materiál vydáván zpravidla jednou ročně také v tištěné podobě, a to v omezeném rozsahu výlučně pro potřeby Firemních zákazníků smluvního prodeje. Tištěná podoba Katalogu OFFICEO (nebo jeho části) nemá závazný charakter. 

15.        Kontaktní místa a osoby

15.1.    Kontaktními poštovními adresami Firemního zákazníka a Dodavatele jsou adresy jejich sídla uvedené ve Smlouvě, není-li v konkrétním případě sjednána kontaktní adresa jiná.

15.2.    Kontaktní místa Dodavatele pro přijímání jakýchkoli oznámení a sdělení Firemního zákazníka, zejména Objednávek, Reklamací (s výjimkou uvedenou ve čl. 8.20 těchto VOP-FZ) jsou, není-li mezi stranami výslovně sjednáno jinak, následující:

(a) adresa sídla Dodavatele: OFFICEO s.r.o., Floriánova 2461, 253 01 Hostivice.

(b) telefonní číslo:

i. pro Firemní zákazníky Přímého prodeje - Tel.: 800 771 772;

ii. pro Firemní zákazníky Smluvního prodeje - Tel.: 8001 54322;

(c) emailové adresy:

i. pro Firemní zákazníky Přímého prodeje - informace@officeo.cz pro obecné informace a dotazy;

ii. pro Firemní zákazníky Smluvního prodeje - objednavkacz@officeo.cz pro vyřizování objednávek a klientský servis a infocz@officeo.cz pro ostatní informace a dotazy.

(d) adresy internetových obchodů:

i. pro Firemní zákazníky Přímého prodeje - www.officeo.cz ,

ii. pro Firemní zákazníky Smluvního prodeje - www.online.officeo.cz.

15.3.    Obě strany jsou kdykoli oprávněny změnit určené kontaktní adresy/osoby/čísla, avšak musí to nejprve s dostatečným předstihem písemně oznámit druhé straně. 

16.        Doručování

16.1.    Není-li výslovně pro jednotlivé případy stanovena ve Smlouvě konkrétní forma určitého právního jednání, oznámení nebo sdělení (dále jen „Oznámení“), musí mít veškerá Oznámení dle Smlouvy písemnou podobu a musí být doručeny druhé straně poštou, kurýrem, nebo elektronicky na příslušné kontaktní místo specifikované v čl. 17 těchto VOP-FZ.

16.2.    Oznámení jsou považována za doručené:

(a) u doručení poštou třetím pracovním dnem následujícím po odeslání zásilky na příslušnou kontaktní adresu adresáta, není-li doloženo dřívější doručení;

(b) u doručení elektronicky okamžikem odeslání elektronické zprávy na příslušnou emailovou adresu adresáta, pokud se tak stane v pracovní dny mezi 7:30 – 17:00 hod., v opačném případě v 7:30 hod. prvního následujícího pracovního dne;

(c) u doručení elektronicky okamžikem odeslání elektronické zprávy na příslušnou emailovou adresu adresáta, pokud se tak stane v pracovní dny mezi 7:30 – 17:00 hod., v opačném případě v 7:30 hod. prvního následujícího pracovního dne, a pokud doručení zprávy bude odesílateli elektronicky potvrzeno.

 

17.        Náhrada újmy

17.1.    Každá ze stran odpovídá druhé straně za újmu, kterou způsobí porušením svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, ledaže prokáže, že k tomu došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Náhrada takto vzniklé újmy je omezena částkou odpovídající ceně za dodání Produktů a/nebo Služby dle Smlouvy, které se porušení týká, a to s výjimkou případů, kdy byla škoda způsobena úmyslně, nebo z hrubé nedbalosti.

17.2.    Okolnostmi vylučujícími odpovědnost je jakákoli událost nebo souhrn okolností, které jsou mimo přiměřenou kontrolu odpovědné strany, nastaly nezávisle na její vůli a brání jí (dočasně nebo trvale) ve splnění jejich povinností dle Smlouvy, včetně mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli odpovědné strany.

17.3.    O vzniku okolností vylučujících odpovědnost je dotčená strana povinna informovat druhou stranu bez zbytečného odkladu od okamžiku kdy se o takovéto okolnosti dotčená strana dozvěděla nebo mohla dozvědět při vynaložení řádné péče, jinak ztrácí právo na uplatnění důsledků těchto okolností. Po skončení trvání těchto okolností je dotčená strana povinna ihned informovat druhou stranu o náhradním termínu plnění. Dodavatel splní povinnost dle tohoto čl. 18.3 těchto VOP-FZ uveřejněním informace o vzniku/skončení těchto okolností na svých oficiálních internetových adresách www.officeo.cz a www.online.officeo.cz.

17.4.    Pokud není výslovně stanoveno jinak, strany nebudou hradit jedna druhé:

(a) náhradu ušlého zisku; to neplatí, pokud škoda vznikne v důsledku jednání založeného na podvodném jednání, úmyslu nebo hrubé nedbalosti odpovědné strany;

(b) náhradu škody, která vznikne v souvislosti s Objednávkou učiněnou telefonicky; a

(c) nemajetkovou újmu, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

17.5.    Pokud není výslovně stanoveno jinak, strany budou hradit škodu způsobenou výlučně druhé straně, nikoli třetí osobě.

17.6.    V případě prodlení Dodavatele s dodáním Produktů a/nebo Služeb, na které je poskytnuta garance „zítra nebo zdarma®“, se považuje dodávka zdarma ve smyslu čl. 5 těchto VOP-FZ za smluvní pokutu sjednanou pro případ takového prodlení Dodavatele ve výši odpovídající hodnotě dodávky zdarma podle čl. 5.3 těchto VOP-FZ a Dodavatel nebude povinen hradit Firemnímu zákazníkovi škodu, která by mu v souvislosti s takovým prodlením případně vznikla, a to ani nad rámec poskytnuté smluvní pokuty. Realizací dodávky zdarma je povinnost Dodavatele dodat Produkt a/nebo Službu splněna.

17.7.    Povinnost Dodavatele k úhradě jakékoli smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě nevznikne, pokud by k nesplnění této povinnosti zajištěné smluvní pokutou došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost.

 

18.        Důvěrné informace

18.1.    Při jednání o uzavření Smlouvy, jakož i v rámci plnění Smlouvy si mohou strany úmyslně či opominutím vzájemně poskytnout informace, které budou obchodním tajemstvím poskytující strany nebo budou považovány poskytující stranou za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“).

18.2.    Za Důvěrné informace se mimo jiné považují:

(a) ujednání Smlouvy uzavřené mezi Firemním zákazníkem a Dodavatelem, vyjma ujednání obsažených v oficiálně vydaných dokumentech Dodavatele tvořících Smlouvu, jako jsou tyto VOP-FZ; a dále

(b) veškeré informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, zejména obchodní nebo marketingové plány, nabídky včetně cenových, jakékoli návrhy smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, a to bez ohledu na to, zda byly tyto v době jejich sdělení zjevně označeny v písemné či ústní podobě za „důvěrné“.

18.3.    Přijímající strana je povinna zachovávat o Důvěrných informacích mlčenlivost a použít je pouze k účelu, pro který byly předávající stranou poskytnuty, a zavázat k tomuto i všechny své zaměstnance či jiné osoby, které mají k Důvěrným informacím přístup.

18.4.    Povinnost mlčenlivosti dle tohoto čl. 19 těchto VOP-FZ nemá vliv na plnění případné zákonné povinnosti sdělit informace vyžádané oprávněnými státními či správními orgány a jinými oprávněnými subjekty.

18.5.    Povinnost mlčenlivosti dle tohoto čl. 19 těchto VOP-FZ trvá i po ukončení Smlouvy do doby, než budou příslušné Důvěrné informace zveřejněny poskytující stranou nebo třetí osobou. 

19.        Trvání a ukončení Smlouvy

19.1.    Smlouva se uzavírá s účinností ode dne jejího uzavření, není-li sjednáno jinak.

19.2.    Smlouva je uzavřena:

(a) na dobu splnění samostatně vystavené Objednávky Firemního zákazníka; nebo

(b) na dobu určitou, je-li délka jejího trvání sjednána ve Smlouvě; nebo

(c) na dobu neurčitou.

19.3.    Je-li Smlouva uzavřena na dobu určitou, dojde k ukončení Smlouvy:

(a) uplynutím sjednané doby trvání; nebo

(b) na základě dohody stran o předčasném ukončení Smlouvy; nebo

(c) v důsledku odstoupení od smlouvy z důvodů a způsobem podle čl. 20.5 těchto VOP-FZ, není-li mezi stranami sjednáno ve Smlouvě jinak.

19.4.    Je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, dojde k ukončení Smlouvy:

(a) na základě dohody stran o ukončení Smlouvy; nebo

(b) písemnou výpovědí kterékoli ze stran bez udání důvodu s výpovědní dobou 2 (dva) měsíce, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně a uplyne posledním dnem příslušného měsíce, není-li mezi stranami sjednáno ve Smlouvě jinak; nebo

(c) v důsledku odstoupení od smlouvy z důvodů a způsobem podle čl. 20.5 těchto VOP-FZ, není-li mezi stranami sjednáno ve Smlouvě jinak.

19.5.    Odstoupení od Smlouvy je možné výhradně z důvodů uvedených v tomto čl. 20.5 těchto VOP-FZ, není-li mezi stranami sjednáno jinak ve Smlouvě, a to na základě písemného oznámení doručeného druhé straně s uvedením důvodu odstoupení a s účinky odstoupení k okamžiku doručení takového oznámení druhé straně. Důvody pro odstoupení jsou následující:

(a) každá ze stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá strana vstoupila do likvidace, byla na ní zavedena nucená správa, bylo u ní zahájeno a probíhá insolvenční řízení, byl u ní zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku, nebo byl u ní zahájen výkon rozhodnutí (exekuce);

(b) Firemní zákazník je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy také z důvodu podstatného porušení Smlouvy ze strany Dodavatele, za které se považuje výlučně opakované neplnění povinností Dodavatele podle Smlouvy, které Dodavatel nenapraví ani ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od doručení písemné výzvy Firemního zákazníka s upozorněním na takové neplnění;

(c) Firemní zákazník je dále oprávněn odstoupit také od dílčí Objednávky vystavené na základě rámcové smlouvy uzavřené ve smyslu čl. 2.1. (b) těchto VOP-FZ, a to v případě, že Produkt a/nebo Služba dodaná Dodavatelem podle Smlouvy má současně nejméně 3 (tři) různé vady, nebo se shodná vada, která byla Dodavatelem opravována, vyskytne potřetí;

(d) Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených ve Smlouvě a také z důvodu podstatného porušení Smlouvy ze strany Firemního zákazníka, za které se považuje:

i. prodlení s úhradou splatné pohledávky vyúčtované Dodavatelem Firemnímu zákazníkovi podle Smlouvy, které trvá déle, než 14 (čtrnáct) dní; nebo

ii. opakované prodlení s úhradou splatných pohledávek vyúčtovaných Dodavatelem Firemnímu zákazníkovi podle Smluv; nebo

iii. jiné podstatné porušení povinností Firemního zákazníka stanovených Smlouvou.

(e) Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy, vyjma:

i. těch, která vzhledem k jejich povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy, zejména práva a povinnosti obsažená v ujednáních o náhradě újmy a smluvních pokutách, a

ii. povinnosti Firemního zákazníka k úhradě ceny za skutečně poskytnuté Produkty a/nebo Služby nebo jejich části.

(f) K okamžiku účinků odstoupení od Smlouvy:

i. zanikají vystavené Objednávky (nebo jejich část) na dodávky Produktů, které nebyly k tomuto okamžiku dodány; ve vztahu k Produktům, které byly k tomuto okamžiku dodány, ale nebyly uhrazeny, zůstává Smlouva v platnosti a Firemní zákazník je povinen za takové Produkty Dodavateli zaplatit sjednanou cenu, neoznámí-li Dodavatel Firemní zákazníkovi, že požaduje namísto úhrady takových Produktů jejich vrácení;

ii. zanikají vystavené Objednávky (nebo jejich část) na dodávky Služeb, které nebyly k tomuto okamžiku poskytnuty a ani nebylo započato s jejich plněním, nedohodnou-li se strany jinak,

iii. má Dodavatel právo vyúčtovat dodávku Služeb, které byly k tomuto okamžiku skutečně poskytnuty (a to i částečně) a Firemní zákazník je povinen za takové Služby nebo jejich část zaplatit sjednanou cenu,

iv. mají strany právo vyúčtovat smluvní pokuty, jsou-li ve Smlouvě sjednány a vznikla-li povinnost dotčené strany k jejich úhradě.

19.6.    Veškerá Oznámení týkající se zániku Smlouvy musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty. Za doručené se považuje i Oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné, a doručení pak nastává ke dni, kdy se odesílatel o takové skutečnosti dozvěděl.

19.7.    Ustanovení § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, které stanoví, že marné uplynutí dodatečné lhůty stanovené k plnění má za následek automatické odstoupení od smlouvy, se nepoužije. 

20.        Řešení sporů

20.1.    Strany se na základě písemného prohlášení jedné ze stran o jakémkoli sporu nebo nároku, včetně sporu o platnost Smlouvy a její porušení, sejdou do 15 (patnácti) dnů od data takového prohlášení, aby se pokusily dosáhnout smírného řešení týkajícího se sporné záležitosti.

20.2.    Nebudou-li osoby uvedené v předchozím čl. 21.1 těchto VOP-FZ schopny dosáhnout smírného řešení týkajícího se všech sporných záležitostí na takovém setkání, bude jakýkoli přetrvávající spor nebo nárok postoupen a s konečnou platností řešen v rámci řádného soudního řízení. Strany se ve smyslu § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dohodly, že věcně příslušný soud v sídle Dodavatele je místně příslušným soudem prvního stupně pro veškerá soudní řízení zahájená v souvislosti se Smlouvou, včetně sporu o její platnost, nestanoví-li zákon jinou výlučnou příslušnost. 

21.        Další a závěrečná ujednání

21.1.    Každá ze stran má povinnost bez prodlení informovat druhou stranu o všech skutečnostech neuvedených ve Smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze Smlouvy.

21.2.    Firemní zákazník není oprávněn převádět svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani postoupit Smlouvu, ať již z části nebo jako celek, bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele. Dodavatel se zavazuje, že takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen. V případě postoupení Smlouvy se Firemní zákazník neosvobozuje od svých povinností v rozsahu postoupení a je povinen plnit, pokud neplní postupník. Dodavateli zůstávají zachovány všechny námitky ze Smlouvy vůči postupníkovi i Firemnímu zákazníkovi.

21.3.    Dodavatel považuje veškeré osobní údaje poskytnuté Firemními zákazníky v souvislosti se Smlouvou za přísně důvěrné a prohlašuje, že s nimi nakládá v souladu s platnou legislativou. Bližší informace k oblasti ochrany osobních údajů najdete na online.officeo.cz/ochrana-osobnich-udaju.

21.4.    Smlouva je uzavřena podle právního řádu České republiky, v režimu Občanského zákoníku. Veškeré záležitosti, které nejsou výslovně upravené v těchto VOP-FZ a Smlouvě, se budou řídit příslušnými právními předpisy České republiky. Ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku o tom, že obchodní zvyklosti mají přednost před ustanovením zákona, které nemá donucující účinek, se nepoužije.

21.5.    VOP-FZ Dodavatele platí ode dne jejich zveřejnění na oficiálních internetových stránkách Dodavatele www.online.officeo.cz a www.officeo.cz do jejich zrušení nebo zveřejnění nových obchodních podmínek s pozdějším datem a nabývají účinnosti druhým dnem po takovém zveřejnění. Novější znění VOP-FZ ruší podmínky vydané dříve. Právní vztahy mezi Firemním zákazníkem a Dodavatelem se posuzují vždy podle ustanovení VOP-FZ platných v době uzavření příslušné Smlouvy.

21.6.    V případě odchylných písemných ujednání v dokumentech tvořících Smlouvu platí ujednání zvláštních podmínek v tomto pořadí:

(a) ujednání obsažená v (dílčí) Objednávce;

(b) ujednání v samostatných smlouvách dle čl. 2.1(b), čl. 2.1(c) a čl. 2.1(d) těchto VOP-FZ;

(c) ujednání v Ceníku;

(d) ujednání v ZOP Technického servisu;

(e) ujednání ve VOP-FZ.

21.7.    Tyto VOP-FZ platí podpůrně i v případě, kdy Dodavatel sjedná se svým Firemním zákazníkem zvláštní podmínky pro nekatalogové zboží. V případě odchylných písemných ujednání platí přednostně ustanovení zvláštních podmínek.

21.8.    Veškeré změny a doplňky Smlouvy, která byla mezi stranami sjednána písemně, musí být učiněny také v písemné formě a musí být podepsány oprávněnými osobami Firemního zákazníka a Dodavatele.

21.9.    V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy bude shledáno neplatné, neúčinné, neproveditelné, v rozporu s právními předpisy nebo nevynutitelné, nebude tím jakkoliv dotčena ani ovlivněna účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení. Strany v takovém případě sjednají takové ustanovení, které co možná nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení a úmyslu stran vyjádřeném ve Smlouvě.

 

Všeobecné obchodní podmínky pro Koncové zákazníky – spotřebitele

1.           Úvodní ustanovení

1.1.       Uvedené Všeobecné obchodní podmínky pro Koncové zákazníky – spotřebitele (dále jen „VOP-KZ“) se vztahují na objednání a nákup Produktů od Dodavatele fyzickými osobami – spotřebiteli ve smyslu ustanovení § 419 Občanského zákoníku. Dodavatelem je společnost OFFICEO s.r.o., se sídlem Floriánova 2461, PSČ 253 01 Hostivice, IČO: 649 42 503.

1.2.       Pojmy uvedené ve VOP-KZ s velkým počátečním písmenem mají význam uvedený v čl. 2 VOP uvedeného výše, pokud nebude ve VOP-KZ stanoveno jinak.

1.3.       Produktem se rozumí jakékoli zboží specifikované a nabízené v Katalogu OD, které není určeno výhradně pro Firemní zákazníky (právnické osoby a podnikající fyzické osoby).

2.           Registrace

2.1.Koncový zákazník se musí před učiněním Objednávky zaregistrovat na internetové stránce www.officeo.cz (dále jen „Registrace“). Pouze registrovaný Koncový zákazník může nakupovat Produkty u Dodavatele v rámci Přímého prodeje.

2.2.V rámci Registrace Koncový zákazník uvede následující údaje:

a)     jméno a příjmení;

b)     fakturační adresu;

c)      doručovací adresu, pokud je odlišná od fakturační adresy;

d)     kontaktní e-mail a telefonní číslo;

e)     heslo a login;

f)       určení, zda nakupuje jako Koncový zákazník – spotřebitel nebo jako Firemní zákazník – právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba.

2.3.       Na základě Registrace dojde k vytvoření zákaznického profilu Koncového zákazníka (dále jen „Profil“), ve kterém budou dostupné informace o Objednávkách, způsobu a předpokládaném datu doručení Objednávky, veškeré faktury vystavené v souvislosti s Objednávkami a další informace související s Profilem a Objednávkami Koncového zákazníka.

2.4.       Koncový zákazník je oprávněn zaregistrovat se s totožnou emailovou adresou na internetové stránce www.officeo.cz jako Koncový zákazník pouze jedenkrát. V případě, že v rámci Registrace Koncový zákazník vybere určení, že nakupuje Produkty Dodavatele jako „Koncový zákazník“, nemůže později v rámci této Registrace změnit tento údaj na „Firemního zákazníka“.

2.5.       Koncový zákazník je povinen uchovávat heslo v tajnosti a nesdělovat ho třetím osobám. V případě, že Koncový zákazník umožní třetím osobám přístup do svého Profilu či jim sdělí své heslo, není Dodavatel odpovědný za škodu či jinou újmu, která tímto vznikne Koncovému zákazníkovi nebo třetí osobě. Koncový zákazník je povinen používat svůj Profil pouze způsobem nepoškozujícím zájmy Dodavatele a jiných Koncových zákazníků a Firemních zákazníků a dále je povinen vyhnout se jakémukoli jednání, které by ohrozilo zabezpečení Profilu a systému Dodavatele či způsobilo jeho výpadek nebo nefunkčnost.

2.6.       Koncový zákazník je povinen uvést požadované údaje za účelem dokončení Registrace správně, úplně a pravdivě. V případě změny údajů uložených v Profilu je Koncový zákazník povinen tyto údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat. Registraci nelze dokončit, pokud nebudou uvedeny všechny požadované údaje.

2.7.       Koncový zákazník má možnost Profil, a tedy i Registraci, na internetové stránce Dodavatele, kdykoli zrušit, a to na základě žádosti o zrušení Profilu/Registrace zaslané emailovou zprávou na adresu informace@officeo.cz. V případě žádosti o zrušení Profilu/Registrace bude zrušena Registrace vztahující se k té emailové adrese, ze které byla žádost o zrušení Profilu/Registrace zaslána. Dodavatel je oprávněn jednostranně zrušit Profil Koncového zákazníka v důsledku závažného porušení povinností vyplývajících z Objednávky Produktů u Dodavatele nebo z uzavřené Smlouvy nebo v důsledku závažného zneužití Profilu či jiného protiprávního jednání Koncového zákazníka.

3.           Objednávka Produktů

3.1.       Koncový zákazník může nakupovat Produkty Dodavatele pouze prostřednictvím svého Profilu. Objednávku Produktů lze vytvořit pouze elektronicky na internetové stránce www.officeo.cz. Jiným způsobem nelze Objednávku vytvořit.

3.2.       Rozsah nabídky Produktů, které Koncový zákazník může u Dodavatele objednat, je limitovaný. Produkty, které nejsou určeny pro Koncové zákazníky, jsou označeny šedivým štítkem s textem „Pouze pro firmy“, jenž je umístěn u ceny daného Produktu. Dodavatel si vyhrazuje právo rozsah nabídky Produktů pro Koncového zákazníka kdykoli změnit.

3.3.       Koncový zákazník vytvoří Objednávku prostřednictvím ukládání vybraných Produktů do objednávkového košíku, u kterých uvede vždy množství, popř. jiné parametry s ohledem na charakter objednávaných Produktů. Produkty, jejich množství a další parametry může Koncový zákazník měnit kdykoli před dokončením a odesláním Objednávky.

3.4.       Před dokončením Objednávky bude Koncovému zákazníkovi nabídnuto shrnutí jeho Objednávky, přičemž Koncový zákazník je povinen překontrolovat své osobní a kontaktní údaje, fakturační a doručovací údaje, typ/druh objednávaných Produktů, množství či jiné parametry Produktu, cenu Produktu, vybraný způsob platby a způsob doručení Produktů a náklady na doručení. V případě jakýchkoli chyb či nesrovnalostí může Koncový zákazník před dokončením Objednávky veškeré údaje v Objednávce upravit kliknutím na tlačítko zpět či jiné nabízené tlačítko.

3.5.       Současně je Koncový zákazník povinen před dokončením Objednávky potvrdit, že byl řádně informován o zpracování jeho osobních údajů v souvislosti s Objednávkou a rovněž že byl náležitě seznámen a rozumí všem ustanovením VOP-KZ.

3.6.       Dokončení a odeslání Objednávky se považuje za odeslání závazné Objednávky Dodavateli, a tedy za okamžik uzavření kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“). Smlouva a práva a povinností z ní vyplývající se řídí těmito VOP-KZ, příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a jinými relevantními právními předpisy.

3.7.       Koncový zákazník bere na vědomí, že Dodavatel může do okamžiku dokončení či odeslání Objednávky informace o Produktu, jeho ceny a dostupnosti či možnostech platby a doručení včetně nákladů na doručení jednostranně změnit.

3.8.       Dodavatel potvrdí Koncovému zákazníkovi přijetí jeho Objednávky bez zbytečného odkladu, a to na jeho emailovou adresu, na kterou Dodavatel zašle Koncovému zákazníkovi i shrnutí jeho Objednávky. Spolu s tím zašle Dodavatel Koncovému zákazníkovi rovněž i VOP-KZ a VOP v podobě DPF dokumentu.

3.9.       Dodavatel není povinen akceptovat jinou objednávku Koncového zákazníka než Objednávku vytvořenou prostřednictvím Profilu Koncového zákazníka v souladu s těmito VOP-KZ.

4.           Nákup alkoholických nápojů

4.1.       Nákup alkoholických nápojů a návštěva stránek, kde se alkoholické nápoje nabízejí, je osobám mladším 18 let zakázáno. Koncový zákazník dokončením a odesláním Objednávky, jejímž předmětem je alkoholický nápoj, prohlašuje, že je starší 18 let. Koncový zákazník bere na vědomí, že při přebírání alkoholického nápoje je Dodavatel, případně přepravní společnost nebo jakýkoli jiný subjekt, který Koncovému zákazníkovi alkoholický nápoj vydává, oprávněn zkontrolovat občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, za účelem ověření, že je Koncový zákazník starší 18 let. Nepodrobí-li se Koncový zákazník této kontrole nebo bude-li mladší 18 let, nebude mu alkoholický nápoj vydán a dojde k automatickému odstoupení od Smlouvy ze strany Dodavatele a vrácení přijatých peněžních prostředků zpět Koncovému zákazníkovi.

5.           Smlouva a kupní cena

5.1.       Smlouva může být uzavřena pouze na základě Objednávky vytvořené v rámci Profilu Koncového zákazníka. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Objednávka doručena Dodavateli. Veškeré náklady související s internetovým připojením a komunikací na dálku v souvislosti s vytvořením Objednávky a uzavřením Smlouvy nese Koncový zákazník. Smlouva je uzavírána výlučně v českém jazyce dle právních předpisů České republiky účinných ke dni uzavření Smlouvy.

5.2.       Cena Produktu je uvedena u každého Produktu s a bez DPH. Rovněž je cena Produktu uvedena s a bez DPH v Objednávce a jejím shrnutí. Cena Produktu uvedená s DPH zahrnuje již veškeré poplatky a jiné platby, a to s výjimkou nákladů na doručení Produktu Koncovému zákazníkovi. Dodavatel je oprávněn jednostranně měnit cenu Produktů, a to prostřednictvím úprav cen u jednotlivých Produktů zveřejněných na internetových stránkách Dodavatele.

5.3.       Dokončením a odesláním Objednávky se Koncový zákazník zavazuje zaplatit cenu Produktů ve výši, jež je uvedena v Objednávce. Objednané Produkty budou Koncovému zákazníkovi odeslány Dodavatelem nejdříve po uhrazení ceny objednaných Produktů v plné výši.

5.4.       Koncový zákazník může uhradit cenu Produktů buď prostřednictvím platební brány GoPay, nebo prostřednictvím převodu na účet. Pokud Koncový zákazník zvolí platbu prostřednictvím platební brány, bude na ni po dokončení Objednávky přesměrován. V případě, že Koncový zákazník vybere možnost platby převodem na účet, zašle Dodavatel bez zbytečného odkladu po dokončení a odeslání Objednávky na e-mail Koncového zákazníka veškeré platební údaje potřebné k zaplacení ceny Produktu. Produkt bude Dodavatelem odeslán nejdříve poté, co bude cena Produktu připsána na účet Dodavatele v plné výši. Platba prostřednictvím platební brány GoPay nebo prostřednictvím převodu na účet není zpoplatněna s výjimkou poplatků účtovaných bankovní institucí Koncového zákazníka.

5.5.       V případě platby prostřednictvím platební brány GoPay je možné uložit platební údaje Koncového zákazníka v rámci této platformy, a tudíž Koncový zákazník v případě dalších Objednávek u Dodavatele nemusí opětovně zadávat své platební údaje.

5.6.       Na základě Objednávky vystaví Dodavatel fakturu, která je platebním a daňovým dokladem, jenž obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro takovýto doklad příslušnými právními předpisy. Faktura bude Koncovému zákazníkovi doručena na jeho emailovou adresu uvedenou v Profilu Koncového zákazníka.

5.7.       Dodavatel je oprávněn jednostranně odstoupit od uzavřené Smlouvy v případě, že došlo k vyprodání skladových zásob Produktů, které si Koncový zákazník objednal. V takovém případě je Dodavatel povinen informovat o této skutečnosti Koncového zákazníka bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 5 pracovních dnů ode dne přijetí Objednávky. Peněžní prostředky přijaté v rámci úhrady ceny vyprodaného Produktu Dodavatel bez zbytečného odkladu vrátí zpět Koncovému zákazníkovi na bankovní účet, ze kterého byly tyto peněžní prostředky zaslány.

5.8.       Dodavatel prohlašuje, že veškeré Produkty nabízené Dodavatelem v Katalogu OFFICEO splňují podmínky kvality odpovídající příslušným právním předpisům a závazným technickým a bezpečnostním normám platným na území České republiky, včetně požadavků na jejich označení a balení, a žádným způsobem nezasahují neoprávněně do práv k duševnímu vlastnictví.

5.9.       Za účelem řádného plnění Smlouvy je Koncový zákazník povinen poskytnout Dodavateli nezbytnou součinnost spočívající zejména v uvedení všech informací o množství a jiných parametrů Produktu a doručovací a fakturační adresy apod. V případě, že bude nezbytné poskytnout či upřesnit některé informace sdělené Koncovým zákazníkem, kontaktuje Dodavatel příslušného Koncového zákazníka bez zbytečného odkladu emailem nebo telefonicky. O dobu prodlení Koncového zákazníka s poskytnutím potřebné součinnosti v souvislosti s doručením Produktů se prodlužuje termín doručení Produktů.

5.10.    Dodavatel je oprávněn ukončit nebo přerušit prodej jakýchkoli Produktů nabízených v Katalogu OFFICEO i v době platnosti takového Katalogu OD, pokud Dodavatel není schopen zajistit jejich dodání řádným způsobem a včas Koncovému zákazníkovi či v případě vyčerpání jejich zásob. O takové skutečnosti informuje Dodavatel Koncové zákazníky stažením daného Produktu z Katalogu OFFICEO nebo prostřednictvím informace uvedené na internetových stránkách Dodavatele.

6.           Doručení a převzetí Produktů

6.1.       Koncový zákazník je povinen uvést místo doručení, tedy svou doručovací adresu, popř. uvést místo vyzvednutí Produktů v Objednávce správně a úplně.

6.2.       Koncový zákazník může za účelem doručení Produktů využít buď doručení některou z přepravních společností na doručovací adresu Koncového zákazníka, která je smluvním partnerem Dodavatele, nebo možnost doručení a uložení objednaného Produktu na výdejním místě některého ze smluvních partnerů Dodavatele.

6.3.       V současné době Dodavatel využívá následující přepravní a výdejní společnosti:

 

NÁZEV SPOLEČNOSTI

CENA DORUČENÍ

DALŠÍ INFORMACE

WE|DO CZ s.r.o.

(IČO: 083 13 628)

89 Kč bez DPH

Dodání Produktů na adresu uvedenou Koncovým zákazníkem v Objednávce.

WE|DO CZ s.r.o.

(IČO: 083 13 628)

59 Kč bez DPH

Dodání Produktů na výdejní místo určené Koncovým zákazníkem v Objednávce.

Konkrétní výdejní místa jsou uvedena v objednávkovém formuláři při vytvoření Objednávky.

 

 

6.4.       Aktuální přepravní společnosti a výdejní místa včetně ceny vybraného způsobu doručení Produktu jsou uvedeny v objednávkovém formuláři při vytváření Objednávky. Cena dopravy je uvedena s i bez DPH.

6.5.       Výběr příslušného způsobu doručení Produktu včetně jeho ceny je závazně potvrzen dokončením a odesláním Objednávky Koncovým zákazníkem.

6.6.       Převzetím doručovaných Produktů od přepravní společnosti či vyzvednutím Produktu v místě uložení dochází k předání Produktu Koncovému zákazníkovi Dodavatelem ve smyslu ustanovení § 2090 odst. 2 Občanského zákoníku. V okamžiku převzetí či vyzvednutí Produktu dochází rovněž k přechodu nebezpečí škody na Produktu (nahodilá zkáza, poškození, ztráta apod.) na Koncového zákazníka. V okamžiku převzetí či vyzvednutí Produktu rovněž dochází k převodu vlastnického práva k Produktu na Koncového zákazníka.

6.7.       Koncový zákazník je povinen před či v průběhu převzetí/vyzvednutí zásilky s Produktem zkontrolovat stav zásilky a její obal. Pokud je zásilka či její obal poškozen nebo je zásilka otevřená či působím dojmem, že do ní bylo neoprávněně zasahováno, je Koncový zákazník povinen převzetí zásilky s Produktem odmítnout a sepsat s řidičem příslušné přepravní společnosti či s výdejcem na výdejním místě záznam o poškození zásilky a potvrzení o její nepřevzetí.

6.8.       Koncový zákazník je povinen do 2 dnů ode dne převzetí/vyzvednutí zásilky objednaný Produkt zkontrolovat, zda doručený Produkt odpovídá objednanému Produktu a zda je doručen v požadovaném množství, kvalitě a s deklarovaným příslušenstvím a součástmi, a rovněž ověřit celkový stav a funkčnost Produktu. V případě objevení jakékoli závady či nedostatku je Koncový zákazník povinen Dodavatele bez zbytečného odkladu, nejdéle do 2 dnů od takového zjištění, informovat, a to na následující emailové adrese: informace@officeo.cz nebo telefonicky. Koncový zákazník je povinen poskytnout veškerou další součinnost za účelem uplatnění a prokázání škody na Produktu vzniklé při přepravě (např. pořídit fotodokumentaci Produktu, popsat poškození apod.).

6.9.       Povinnostmi dle čl. 6.7 a 6.8 VOP-KZ se sleduje zajištění řádného a včasného odstranění škody a předcházení škody, včetně uplatnění nároků vůči přepravním společnostem v případě, že zásilka či Produkt byl poškozený při přepravě. V případě, že Koncový zákazník neoznámí škodu či jinou vadu Produktu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být přiznána práva z vadného plnění v plném rozsahu.

6.10.    Dodavatel odešle objednané Produkty Koncovému zákazníkovi bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny Produktů v plné výši s ohledem na skladové zásoby Dodavatele. Dostupnost Produktů s ohledem na skladové zásoby je uvedena u každého Produktu v Katalogu OD. V případě, že u Produktu je uvedena dostupnost „Skladem“, je daný Produkt v uvedeném množství dostupný na skladě Dodavatele. V případě, že u Produktu je uvedena dostupnost „Skladem 2 dny“ nebo „Skladem do XX dnů“ jsou Produkty objednávány přímo u dodavatelů Dodavatele, a tudíž se takto uvedená doba může prodloužit v závislosti na rychlost reakce dodavatele či v důsledku jiných událostí (např. zavedení opatření z důvodu pandemie, vznik jiné objektivní okolnosti bránící v dodávce Produktů apod.). Pokud dojde ke zpoždění dodání Produktů z důvodu na straně dodavatelů Dodavatele či pokud lze takové zpoždění očekávat, informuje Dodavatel bez zbytečného odkladu Koncového zákazníka o takové skutečnosti a sdělí mu důvody zpoždění a předpokládaný náhradní termín dodání Produktů, pokud je Dodavateli znám. V případě, že Koncový zákazník objedná v rámci jedné Objednávky Produkty s různou skladovou dostupností, budou tyto Produkty odeslány Koncovému zákazníkovi až v okamžiku naskladnění posledního z objednaných Produktů.

6.11.    Dodavatel neodpovídá Koncovému zákazníkovi za škodu či jinou újmu z důvodu opožděného dodání Produktů či z důvodu nesplnění jiné povinnosti Dodavatele vyplývající ze Smlouvy či z VOP-KZ v případě, že Dodavatel nesplnil danou povinnost z důvodu dočasné nebo trvalé mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli (tzv. vis maior).

7.           Odstoupení od smlouvy

7.1.       Koncový zákazník má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí/vyzvednutí Produktů, tedy ode dne, kdy byly Produkty Koncovému zákazníkovi či třetí osobě doručeny vybranou přepravní společností nebo kdy byly vyzvednuty Koncovým zákazníkem či jinou třetí osobou na vybraném výdejním místě. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy je zachována, pokud bylo oznámení o odstoupení od Smlouvy zasláno Dodavateli v poslední den této lhůty.

7.2.       Koncový zákazník může pro odstoupení od Smlouvy využít Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který Koncový zákazník zašle na následující emailovou adresu: informace@officeo.cz či na adresu sídla Dodavatele, nebo jinak Dodavateli písemně sdělí svůj úmysl odstoupit od Smlouvy. V rámci oznámení o odstoupení od Smlouvy musí Koncový zákazník uvést své identifikační údaje, číslo Objednávky, číslo faktury vztahující se k Objednávce a označení Produktů, vůči kterým Koncový zákazník odstupuje od Smlouvy. V případě, že Koncový zákazník využije pro odstoupení od Smlouvy vzorový formulář Dodavatele a zašle ho na danou emailovou adresu či sídlo Dodavatele, potvrdí Dodavatel Koncovému zákazníkovi přijetí odstoupení od Smlouvy bez zbytečného odkladu na emailovou adresu Koncového zákazníka.

7.3.       Koncový zákazník je v případě odstoupení od Smlouvy povinen vrátit Dodavateli všechny Produkty, vůči kterým odstoupil od Smlouvy, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne oznámení o odstoupení od Smlouvy. Koncový zákazník je povinen vrátit Produkty se všemi součástmi a příslušenstvím.

7.4.       Za účelem minimalizace škod by Produkty měly být zaslány zpět Dodavateli v původním obalu. Pokud je obal důležitou součástí Produktu, je nezbytné vrátit spolu s Produktem i obal. Peněžní prostředky vrátí Dodavatel na bankovní účet, ze kterého byly peněžní prostředky přijaty, pokud nebude sjednán jiný způsob. Peněžní prostředky budou vráceny Dodavatelem na bankovní účet po obdržení vráceného Produktu nebo po obdržení prokazatelného potvrzení, že Produkt by zaslán Dodavateli zpět, podle toho, co nastane dříve.

7.5.       Produkty vrácené Koncovým zákazníkem nesmí být poškozeny či opotřebovány ve větší míře, než by odpovídalo nutnému nakládání s Produktem za účelem jeho vyzkoušení či kontroly, a to s ohledem na charakter a vlastnosti Produktu. V případě, že je Produkt vrácen poškozený, zničený, neúplný, či opotřebovaný ve větší míře, než by odpovídalo nutnému nakládání, informuje Dodavatel písemně Koncového zákazníka o této skutečnosti a vyčíslí výši škody, která na Produktu vznikla. Dodavatel je oprávněn výši škody takto vzniklé na Produktu započíst vůči peněžní částce, která byla uhrazena Koncovým zákazníkem Dodavateli jako cena Produktu.

7.6.       Produkty mohou být vráceny Koncovým zákazníkem pouze zasláním těchto Produktů na následující adresu Dodavatele:

OFFICEO s.r.o.

Floriánova 2461

253 01 Hostivice

Koncový zákazník nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s vrácením Produktů Dodavateli při odstoupení od Smlouvy.

7.7.       Dodavatel vrátí Koncovému zákazníkovi peněžní částku ve výši odpovídající ceně Produktu a nákladů na první doručení Produktu ve výši nejlevnějšího způsobu doručení sníženou případně o výši škody dle čl. 7.5 VOP-KZ, a to bez zbytečného odkladu poté, co Dodavatel obdrží vrácené Produkty a zkontroluje jejich stav nebo co bude Dodavateli nesporně prokázáno, že Produkty byly Koncovým zákazníkem odeslány Dodavateli, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů. Peněžní prostředky budou Koncovému zákazníkovi vráceny na bankovní účet, ze kterého byly odeslány Dodavateli.

7.8.       Koncový zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy v případě, že předmětem Smlouvy je nákup následujících Produktů:

               i.           zboží podléhající rychlé zkáze;

              ii.          zboží vyrobené či upravené přímo na míru Koncovému zákazníkovi;

             iii.          zboží dodávaném v uzavřeném hygienickém obalu, které Koncový zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. rozbalené roušky); a

             iv.          novin a jiných periodik a časopisů.

8.           Reklamace a práva z vadného plnění

8.1.       Dodavatel je povinen dodat Produkty bez vad, tedy v ujednaném množství, jakosti, provedení a ve stavu způsobilým k použití k stanovenému nebo obvyklému účelu. V případě že Produkt není bez vad, vzniká Koncovému zákazníkovi práva z vadného plnění uvedená v tomto čl. 8 VOP-KZ.

8.2.       Za vadu Produktu lze považovat situace, kdy

                           i.          Produkt nemá stanovené vlastnosti, popř. nemá takové vlastnosti, které Dodavatel popsal nebo které Koncový zákazník očekával s ohledem na povahu Produktu či na základě reklamy Dodavatele;

                          ii.          Produkt se nehodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

                         iii.          Produkt není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; nebo

                        iv.          Produkt nevyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3.       Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) Produktu, která vznikla v důsledku jeho obvyklého opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je Produkt vyroben, v důsledku jakéhokoli poškození ze strany Koncového zákazníka či třetí osoby nebo jiného nesprávného zásahu. Právo z vadného plnění Koncovému zákazníkovi nenáleží, pokud Koncový zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo byl na tuto vadu Dodavatelem upozorněn.

8.4.       Práva z vadného plnění může Koncový zákazník uplatnit pouze vůči Dodavateli, a to ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí/vyzvednutí Produktu ve smyslu čl. 6.6 VOP-KZ. V této lhůtě má Koncový zákazník právo namítnout vadu Produktu u Dodavatele.

8.5.       Výše uvedená lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění se prodlužuje o dobu vyřizování reklamace, pokud tato reklamace je oprávněná. Po vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, nýbrž pokračuje původní již započatá lhůta, a to i v případě, že výsledkem reklamace bylo dodání nového Produktu Koncovému zákazníkovi.

8.6.       Možnost uplatnit práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců nemá Koncový zákazník

                     i.       v případě vady u Produktu, který byl prodán za nižší cenu z důvodu této vady;

                    ii.       v případě opotřebení Produktu způsobeném jeho obvyklým užíváním;

                   iii.       v případě vady použitého Produktu, kterou Produkt měl již při převzetí Koncovým zákazníkem, nebo

                  iv.       vyplývá-li to z povahy Produktu.

8.7.       V případě Produktu, kterým je nápoj či občerstvení s vyznačením data použitelnosti či minimální trvanlivosti nebo zboží podléhající rychlé zkáze, se lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkracuje na dobu uvedenou na daném Produktu jako datum použitelnosti nebo minimální trvanlivost.

8.8.       Koncový zákazník není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění související s Produktem vůči jiné osobě, než je Dodavatel. Veškeré náklady vzniklé z uplatnění práv z vadného plnění vůči jiné osobě než vůči Dodavateli nebo veškeré náklady vzniklé z opravy či modifikace Produktu provedené jinou osobou než Dodavatelem (popř. osobou, kterou Dodavatel za tímto účelem pověřil), nese výlučně Koncový zákazník a nelze požadovat jejich náhradu ze strany Dodavatele. V těchto případech nese Koncový zákazník rovněž odpovědnost za jakoukoli škodu či jinou újmu vzniklou jemu nebo třetí osobě.

8.9.       Koncový zákazník má práva a povinnosti vyplývající z vadného plnění v rozsahu stanoveném v § 2099 a nasl. a § 2165 a násl. Občanského zákoníku a rovněž v příslušných ustanoveních zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.10.    Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. 8.2, může Koncový zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Koncový zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Koncový zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

8.11.    Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Koncový zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Koncový zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Koncový zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Koncovému zákazníkovi působilo značné obtíže.

8.12.    Pokud se jedná o vadu Produktu, který je prodáván jako věc použitá či na který již byla poskytnuta sleva z kupní ceny z důvodu jiné vady Produktu, má Koncový zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny Produktu namísto práva na výměnu Produktu za nový.

8.13.    Uplatnění práva z vadného plnění a způsob vyřízení reklamace musí být přiměřený a vhodný s ohledem na charakter a rozsah vady na Produktu a na faktické možnosti Dodavatele vadu odstranit.

8.14.    Koncový zákazník je povinen oznámit vadu Produktu Dodavateli bez zbytečného odkladu, tedy ihned, jakmile se vada Produktu objeví. V opačném případě nemusí být Koncovému zákazníkovi právo z vadného plnění přiznáno vůbec či v plné výši (zejm. pokud se vada či škoda zvýšila v důsledku dalšího používání Produktu s projevenou vadou). Koncový zákazník oznámí vadu Produktu a uplatní práva z vadného plnění prostřednictvím e-mailu zaslaného na následující adresu: informace@officeo.cz.

8.15.    Obsahem oznámení o reklamaci musí být zejména:

                           i.          jméno a příjmení Koncového zákazníka a jeho fakturační adresa;

                          ii.          název a objednávkové číslo reklamovaného Produktu;

                         iii.          datum nákupu reklamovaného Produktu a číslo Objednávky/faktury;

                        iv.          množství vadného/chybějícího Produktu;

                          v.          podrobný popis vady nebo způsobu, kterým se vada projevuje;

                        vi.          volba práva z vadného plnění;

                       vii.          datum učinění oznámení o reklamaci.

8.16.    Po oznámení vady emailem je Koncový zákazník povinen zaslat reklamovaný Produkt na výše uvedenou adresu Dodavatele či na jinou adresu, kterou mu Dodavatel sdělí, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů. Koncový zákazník nese veškeré náklady související s reklamováním Produktu, včetně nákladů na komunikaci a doručení reklamovaného Produktu Dodavateli. V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, nahradí Dodavatel Koncovému zákazníkovi náklady, které mu v prokazatelné výši vznikly v souvislosti s doručením reklamovaného Produktu Dodavateli, maximálně však do výše nejlevnějšího způsobu doručení. Dodavatel může ve výjimečných případech (např. v případě objemných Produktů či Produktů s větší hmotností) sjednat s Koncovým zákazníkem individuální způsob vyzvednutí reklamovaného Produktu u Koncového zákazníka či jiný způsob zaslání reklamovaného Produktu zpět Dodavateli. V takovém případě bude s Koncovým zákazníkem předem písemně sjednáno, kdo ponese náklady na takové doručení reklamového Produktu zpět Dodavateli a v jaké výši.

8.17.    Koncový zákazník musí prokázat, že reklamované zboží nakoupil u Dodavatele, a to nejlépe na základě faktury vystavené Dodavatelem či jiného dokladu o nákupu.

8.18.    Koncový zákazník je povinen zaslat Dodavateli reklamovaný Produkt, který bude čistý, zbaven všech nečistot a hygienicky nezávadný. Koncový zákazník je povinen řádně zabalit Produkt tak, aby při zaslání reklamovaného Produktu Dodavateli nevznikla na Produktu další vada nebo škoda. Dodavatel neodpovídá za škodu či vadu, která vznikla na Produktu z důvodu nevhodného zabalení reklamovaného Produktu při jeho zaslání Dodavateli.

8.19.    Dodavatel bez zbytečného odkladu zašle na emailovou adresu Koncového zákazníka potvrzení o tom, kdy Koncový zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Koncový zákazník požaduje.

8.20.    Dodavatel rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená dle povahy Produktu potřebná k odbornému posouzení vady. Koncový zákazník je povinen za účelem řádného vyřízení reklamace poskytnout Dodavateli veškerou součinnost.

8.21.    Dodavatel vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Dodavatel s Koncovým zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

8.22.    Dodavatel prostřednictvím emailové komunikace sdělí Koncovému zákazníkovi, zda reklamaci považuje za oprávněnou či nikoli. Po posouzení reklamace a vady výrobku zašle Dodavatel na emailovou adresu Koncového zákazníka potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, tedy rozhodnutí o oprávněnosti reklamace a potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, popř. rozhodnutí o zamítnutí reklamace včetně uvedení důvodů jejího zamítnutí.

9.           Mimosoudní řešení sporů

9.1.       V případě, že dojde mezi Dodavatelem a Koncovým zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou či jiným smírným způsobem, může se Koncový zákazník obrátit na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2

 

email: adr@coi.cz

web: adr.coi.cz

 

9.2.       Koncový zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.        Ukončení Smlouvy

10.1.    Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Dodavatel obdrží Objednávku Koncového zákazníka.

10.2.    Smlouva může být ukončena na základě vzájemné písemné dohody Koncové zákazníka a Dodavatele.

10.3.    Koncový zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených výše. Obě strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud druhá strana porušila Smlouvu podstatným způsobem. Oznámení o odstoupení od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy musí daná strana zaslat písemně druhé straně, ve kterém rovněž sdělí okolnosti, ve kterých spočívá podstatné porušení Smlouvy. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva ruší od počátku a strany jsou povinny vrátit si vzájemně to, co již plnily druhé straně, a to do 30 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody.

10.4.    Dodavatel je rovněž oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud nebude z objektivních důvodů schopen splnit Objednávku (např. z důvodu zastavení výroby daného Produktu; výpadek dodávek Produktů apod.). V takovém případě informuje Dodavatel bez zbytečného odkladu písemně Koncového zákazníka o této skutečnosti a vrátí mu veškeré peněžní prostředky, které od něj přijal v souvislosti s danou Objednávkou.

11.        Katalog OD

11.1.    Katalog OFFICEO je platný a účinný okamžikem jeho zveřejnění na internetové stránce Dodavatele. Zveřejněním nového Katalogu OFFICEO se automaticky ruší předchozí Katalog OD. K aktualizaci Katalogu OFFICEO dochází průběžně po celý rok, a to jednostranným rozhodnutím Dodavatele.

12.        Závěrečná ustanovení

12.1.    Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že na Produkty zakoupené Koncovým zákazníkem se neuplatní garance „zítra nebo zdarma®".

12.2.    Dále pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že Dodavatel neposkytuje Koncovým zákazníkům žádné Služby uvedené v Katalogu OFFICEO či na internetových stránkách Dodavatele.

12.3.    Dodavatel je oprávněn kdykoli ukončit prodej Produktů Koncovým zákazníkům. V takovém případě informuje Dodavatel o této skutečnost Koncové zákazníky na svých internetových stránkách.

12.4.    Smlouva, stejně jako veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo z VOP-KZ se řídí platnými právními předpisy České republiky.

12.5.    Veškeré změny a doplňky Smlouvy musí být učiněny pouze v písemné formě a musí být podepsány Koncovým zákazníkem a Dodavatelem.

12.6.    Dodavatel je oprávněn tyto VOP-KZ kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Aktuální znění VOP-KZ bude vždy zveřejněno na internetových stránkách Dodavatele www.officeo.cz. Smlouva se vždy řídí VOP-KZ platnými ke dni dokončení a odeslání Objednávky.

12.7.    Koncový zákazník nese veškeré náklady na použití komunikačních prostředků vzniklých v souvislosti s vytvořením a odesláním Objednávky a uzavřením Smlouvy.

12.8.    Osobní údaje Koncového zákazníka jsou zpracovávány Dodavatelem za podmínek uvedených v Zásadách zpracování a ochrany osobních údajů zveřejněných na internetových stránkách Dodavatele.

12.9.    Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP-KZ neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nastoupí namísto takových neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje účelu neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nevymahatelností některého ustanovení není dotčena platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

 

 

Hostivice, dne 11.1.2022