prázdný

Nákupní košík je prázdný.

Pro dopravu zdarma nakupte ještě za 1 990 Kč.

Přejít do košíku

Všeobecné obchodní podmínky - koncoví zákazníci

Všeobecné obchodní podmínky pro Koncové zákazníky – spotřebitele

1.         Úvodní ustanovení

1.1       Uvedené Všeobecné obchodní podmínky pro Koncové zákazníky – spotřebitele (dále jen „VOP-KZ“) se vztahují na objednání a nákup Produktů od Dodavatele fyzickými osobami – spotřebiteli ve smyslu ustanovení § 419 Občanského zákoníku. Dodavatelem je společnost OFFICEO s.r.o., se sídlem Floriánova 2461, PSČ 253 01 Hostivice, IČO: 649 42 503.

1.2       Pojmy uvedené ve VOP-KZ s velkým počátečním písmenem mají význam uvedený v čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. VOP uvedeného výše, pokud nebude ve VOP-KZ stanoveno jinak.

1.3       Produktem se rozumí jakékoli zboží specifikované a nabízené v Katalogu OD, které není určeno výhradně pro Firemní zákazníky (právnické osoby a podnikající fyzické osoby).

2.         Registrace

2.1       Koncový zákazník se musí před učiněním Objednávky zaregistrovat na internetové stránce www.officeo.cz (dále jen „Registrace“). Pouze registrovaný Koncový zákazník může nakupovat Produkty u Dodavatele v rámci Přímého prodeje.

2.2       V rámci Registrace Koncový zákazník uvede následující údaje:

(a)    jméno a příjmení;

(b)    fakturační adresu;

(c)    doručovací adresu, pokud je odlišná od fakturační adresy;

(d)    kontaktní e-mail a telefonní číslo;

(e)    heslo a login;

(f)     určení, zda nakupuje jako Koncový zákazník – spotřebitel nebo jako Firemní zákazník – právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba.

2.3       Na základě Registrace dojde k vytvoření zákaznického profilu Koncového zákazníka (dále jen „Profil“), ve kterém budou dostupné informace o Objednávkách, způsobu a předpokládaném datu doručení Objednávky, veškeré faktury vystavené v souvislosti s Objednávkami a další informace související s Profilem a Objednávkami Koncového zákazníka.

2.4       Koncový zákazník je oprávněn zaregistrovat se s totožnou emailovou adresou na internetové stránce www.officeo.cz jako Koncový zákazník pouze jedenkrát. V případě, že v rámci Registrace Koncový zákazník vybere určení, že nakupuje Produkty Dodavatele jako „Koncový zákazník“, nemůže později v rámci této Registrace změnit tento údaj na „Firemního zákazníka“.

2.5       Koncový zákazník je povinen uchovávat heslo v tajnosti a nesdělovat ho třetím osobám. V případě, že Koncový zákazník umožní třetím osobám přístup do svého Profilu či jim sdělí své heslo, není Dodavatel odpovědný za škodu či jinou újmu, která tímto vznikne Koncovému zákazníkovi nebo třetí osobě. Koncový zákazník je povinen používat svůj Profil pouze způsobem nepoškozujícím zájmy Dodavatele a jiných Koncových zákazníků a Firemních zákazníků a dále je povinen vyhnout se jakémukoli jednání, které by ohrozilo zabezpečení Profilu a systému Dodavatele či způsobilo jeho výpadek nebo nefunkčnost.

2.6       Koncový zákazník je povinen uvést požadované údaje za účelem dokončení Registrace správně, úplně a pravdivě. V případě změny údajů uložených v Profilu je Koncový zákazník povinen tyto údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat. Registraci nelze dokončit, pokud nebudou uvedeny všechny požadované údaje.

2.7       Koncový zákazník má možnost Profil, a tedy i Registraci, na internetové stránce Dodavatele, kdykoli zrušit, a to na základě žádosti o zrušení Profilu/Registrace zaslané emailovou zprávou na adresu informace@officeo.cz. V případě žádosti o zrušení Profilu/Registrace bude zrušena Registrace vztahující se k té emailové adrese, ze které byla žádost o zrušení Profilu/Registrace zaslána. Dodavatel je oprávněn jednostranně zrušit Profil Koncového zákazníka v důsledku závažného porušení povinností vyplývajících z Objednávky Produktů u Dodavatele nebo z uzavřené Smlouvy nebo v důsledku závažného zneužití Profilu či jiného protiprávního jednání Koncového zákazníka.

3.         Objednávka Produktů

3.1       Koncový zákazník může nakupovat Produkty Dodavatele pouze prostřednictvím svého Profilu. Objednávku Produktů lze vytvořit pouze elektronicky na internetové stránce www.officeo.cz. Jiným způsobem nelze Objednávku vytvořit.

3.2       Rozsah nabídky Produktů, které Koncový zákazník může u Dodavatele objednat, je limitovaný. Produkty, které nejsou určeny pro Koncové zákazníky, jsou označeny šedivým štítkem s textem „Pouze pro firmy“, jenž je umístěn u ceny daného Produktu. Dodavatel si vyhrazuje právo rozsah nabídky Produktů pro Koncového zákazníka kdykoli změnit.

3.3       Koncový zákazník vytvoří Objednávku prostřednictvím ukládání vybraných Produktů do objednávkového košíku, u kterých uvede vždy množství, popř. jiné parametry s ohledem na charakter objednávaných Produktů. Produkty, jejich množství a další parametry může Koncový zákazník měnit kdykoli před dokončením a odesláním Objednávky.

3.4       Před dokončením Objednávky bude Koncovému zákazníkovi nabídnuto shrnutí jeho Objednávky, přičemž Koncový zákazník je povinen překontrolovat své osobní a kontaktní údaje, fakturační a doručovací údaje, typ/druh objednávaných Produktů, množství či jiné parametry Produktu, cenu Produktu, vybraný způsob platby a způsob doručení Produktů a náklady na doručení. V případě jakýchkoli chyb či nesrovnalostí může Koncový zákazník před dokončením Objednávky veškeré údaje v Objednávce upravit kliknutím na tlačítko zpět či jiné nabízené tlačítko.

3.5       Současně je Koncový zákazník povinen před dokončením Objednávky potvrdit, že byl řádně informován o zpracování jeho osobních údajů v souvislosti s Objednávkou a rovněž že byl náležitě seznámen a rozumí všem ustanovením VOP-KZ.

3.6       Dokončení a odeslání Objednávky se považuje za odeslání závazné Objednávky Dodavateli, a tedy za okamžik uzavření kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“). Smlouva a práva a povinností z ní vyplývající se řídí těmito VOP-KZ, příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a jinými relevantními právními předpisy.

3.7       Koncový zákazník bere na vědomí, že Dodavatel může do okamžiku dokončení či odeslání Objednávky informace o Produktu, jeho ceny a dostupnosti či možnostech platby a doručení včetně nákladů na doručení jednostranně změnit.

3.8       Dodavatel potvrdí Koncovému zákazníkovi přijetí jeho Objednávky bez zbytečného odkladu, a to na jeho emailovou adresu, na kterou Dodavatel zašle Koncovému zákazníkovi i shrnutí jeho Objednávky. Spolu s tím zašle Dodavatel Koncovému zákazníkovi rovněž i VOP-KZ a VOP v podobě DPF dokumentu.

3.9       Dodavatel není povinen akceptovat jinou objednávku Koncového zákazníka než Objednávku vytvořenou prostřednictvím Profilu Koncového zákazníka v souladu s těmito VOP-KZ.

4.         Nákup alkoholických nápojů

4.1       Nákup alkoholických nápojů a návštěva stránek, kde se alkoholické nápoje nabízejí, je osobám mladším 18 let zakázáno. Koncový zákazník dokončením a odesláním Objednávky, jejímž předmětem je alkoholický nápoj, prohlašuje, že je starší 18 let. Koncový zákazník bere na vědomí, že při přebírání alkoholického nápoje je Dodavatel, případně přepravní společnost nebo jakýkoli jiný subjekt, který Koncovému zákazníkovi alkoholický nápoj vydává, oprávněn zkontrolovat občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, za účelem ověření, že je Koncový zákazník starší 18 let. Nepodrobí-li se Koncový zákazník této kontrole nebo bude-li mladší 18 let, nebude mu alkoholický nápoj vydán a dojde k automatickému odstoupení od Smlouvy ze strany Dodavatele a vrácení přijatých peněžních prostředků zpět Koncovému zákazníkovi.

5.         Smlouva a kupní cena

5.1       Smlouva může být uzavřena pouze na základě Objednávky vytvořené v rámci Profilu Koncového zákazníka. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Objednávka doručena Dodavateli. Veškeré náklady související s internetovým připojením a komunikací na dálku v souvislosti s vytvořením Objednávky a uzavřením Smlouvy nese Koncový zákazník. Smlouva je uzavírána výlučně v českém jazyce dle právních předpisů České republiky účinných ke dni uzavření Smlouvy.

5.2       Cena Produktu je uvedena u každého Produktu s a bez DPH. Rovněž je cena Produktu uvedena s a bez DPH v Objednávce a jejím shrnutí. Cena Produktu uvedená s DPH zahrnuje již veškeré poplatky a jiné platby, a to s výjimkou nákladů na doručení Produktu Koncovému zákazníkovi. Dodavatel je oprávněn jednostranně měnit cenu Produktů, a to prostřednictvím úprav cen u jednotlivých Produktů zveřejněných na internetových stránkách Dodavatele.

5.3       Dokončením a odesláním Objednávky se Koncový zákazník zavazuje zaplatit cenu Produktů ve výši, jež je uvedena v Objednávce. Objednané Produkty budou Koncovému zákazníkovi odeslány Dodavatelem nejdříve po uhrazení ceny objednaných Produktů v plné výši.

5.4       Koncový zákazník může uhradit cenu Produktů buď prostřednictvím platební brány GoPay, nebo prostřednictvím převodu na účet. Pokud Koncový zákazník zvolí platbu prostřednictvím platební brány, bude na ni po dokončení Objednávky přesměrován. V případě, že Koncový zákazník vybere možnost platby převodem na účet, zašle Dodavatel bez zbytečného odkladu po dokončení a odeslání Objednávky na e-mail Koncového zákazníka veškeré platební údaje potřebné k zaplacení ceny Produktu. Produkt bude Dodavatelem odeslán nejdříve poté, co bude cena Produktu připsána na účet Dodavatele v plné výši. Platba prostřednictvím platební brány GoPay nebo prostřednictvím převodu na účet není zpoplatněna s výjimkou poplatků účtovaných bankovní institucí Koncového zákazníka.

5.5       V případě platby prostřednictvím platební brány GoPay je možné uložit platební údaje Koncového zákazníka v rámci této platformy, a tudíž Koncový zákazník v případě dalších Objednávek u Dodavatele nemusí opětovně zadávat své platební údaje.

5.6       Na základě Objednávky vystaví Dodavatel fakturu, která je platebním a daňovým dokladem, jenž obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro takovýto doklad příslušnými právními předpisy. Faktura bude Koncovému zákazníkovi doručena na jeho emailovou adresu uvedenou v Profilu Koncového zákazníka.

5.7       Dodavatel je oprávněn jednostranně odstoupit od uzavřené Smlouvy v případě, že došlo k vyprodání skladových zásob Produktů, které si Koncový zákazník objednal. V takovém případě je Dodavatel povinen informovat o této skutečnosti Koncového zákazníka bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 5 pracovních dnů ode dne přijetí Objednávky. Peněžní prostředky přijaté v rámci úhrady ceny vyprodaného Produktu Dodavatel bez zbytečného odkladu vrátí zpět Koncovému zákazníkovi na bankovní účet, ze kterého byly tyto peněžní prostředky zaslány.

5.8       Dodavatel prohlašuje, že veškeré Produkty nabízené Dodavatelem v Katalogu OD splňují podmínky kvality odpovídající příslušným právním předpisům a závazným technickým a bezpečnostním normám platným na území České republiky, včetně požadavků na jejich označení a balení, a žádným způsobem nezasahují neoprávněně do práv k duševnímu vlastnictví.

5.9       Za účelem řádného plnění Smlouvy je Koncový zákazník povinen poskytnout Dodavateli nezbytnou součinnost spočívající zejména v uvedení všech informací o množství a jiných parametrů Produktu a doručovací a fakturační adresy apod. V případě, že bude nezbytné poskytnout či upřesnit některé informace sdělené Koncovým zákazníkem, kontaktuje Dodavatel příslušného Koncového zákazníka bez zbytečného odkladu emailem nebo telefonicky. O dobu prodlení Koncového zákazníka s poskytnutím potřebné součinnosti v souvislosti s doručením Produktů se prodlužuje termín doručení Produktů.

5.10    Dodavatel je oprávněn ukončit nebo přerušit prodej jakýchkoli Produktů nabízených v Katalogu OD i v době platnosti takového Katalogu OD, pokud Dodavatel není schopen zajistit jejich dodání řádným způsobem a včas Koncovému zákazníkovi či v případě vyčerpání jejich zásob. O takové skutečnosti informuje Dodavatel Koncové zákazníky stažením daného Produktu z Katalogu OD nebo prostřednictvím informace uvedené na internetových stránkách Dodavatele.

6.         Doručení a převzetí Produktů

6.1       Koncový zákazník je povinen uvést místo doručení, tedy svou doručovací adresu, popř. uvést místo vyzvednutí Produktů v Objednávce správně a úplně.

6.2       Koncový zákazník může za účelem doručení Produktů využít buď doručení některou z přepravních společností na doručovací adresu Koncového zákazníka, která je smluvním partnerem Dodavatele, nebo možnost doručení a uložení objednaného Produktu na výdejním místě některého ze smluvních partnerů Dodavatele.

6.3       V současné době Dodavatel využívá následující přepravní a výdejní společnosti:

NÁZEV SPOLEČNOSTI

CENA DORUČENÍ

DALŠÍ INFORMACE

WE|DO CZ s.r.o.

(IČO: 083 13 628)

89 Kč bez DPH

Dodání Produktů na adresu uvedenou Koncovým zákazníkem v Objednávce.

WE|DO CZ s.r.o.

(IČO: 083 13 628)

59 Kč bez DPH

Dodání Produktů na výdejní místo určené Koncovým zákazníkem v Objednávce.

Konkrétní výdejní místa jsou uvedena v objednávkovém formuláři při vytvoření Objednávky.

6.4       Aktuální přepravní společnosti a výdejní místa včetně ceny vybraného způsobu doručení Produktu jsou uvedeny v objednávkovém formuláři při vytváření Objednávky. Cena dopravy je uvedena s i bez DPH.

6.5       Výběr příslušného způsobu doručení Produktu včetně jeho ceny je závazně potvrzen dokončením a odesláním Objednávky Koncovým zákazníkem.

6.6       Převzetím doručovaných Produktů od přepravní společnosti či vyzvednutím Produktu v místě uložení dochází k předání Produktu Koncovému zákazníkovi Dodavatelem ve smyslu ustanovení § 2159 odst. 2 Občanského zákoníku. V okamžiku převzetí či vyzvednutí Produktu dochází rovněž k přechodu nebezpečí škody na Produktu (nahodilá zkáza, poškození, ztráta apod.) na Koncového zákazníka. V okamžiku převzetí či vyzvednutí Produktu rovněž dochází k převodu vlastnického práva k Produktu na Koncového zákazníka.

6.7       Koncový zákazník je povinen před či v průběhu převzetí/vyzvednutí zásilky s Produktem zkontrolovat stav zásilky a její obal. Pokud je zásilka či její obal poškozen nebo je zásilka otevřená či působím dojmem, že do ní bylo neoprávněně zasahováno, je Koncový zákazník povinen převzetí zásilky s Produktem odmítnout a sepsat s řidičem příslušné přepravní společnosti či s výdejcem na výdejním místě záznam o poškození zásilky a potvrzení o její nepřevzetí.

6.8       Koncový zákazník je povinen do 2 dnů ode dne převzetí/vyzvednutí zásilky objednaný Produkt zkontrolovat, zda doručený Produkt odpovídá objednanému Produktu a zda je doručen v požadovaném množství, kvalitě a s deklarovaným příslušenstvím a součástmi, a rovněž ověřit celkový stav a funkčnost Produktu. V případě objevení jakékoli závady či nedostatku je Koncový zákazník povinen Dodavatele bez zbytečného odkladu, nejdéle do 2 (dvou) dnů od takového zjištění, informovat, a to na následující emailové adrese: informace@officeo.cz nebo telefonicky. Koncový zákazník je povinen poskytnout veškerou další součinnost za účelem uplatnění a prokázání škody na Produktu vzniklé při přepravě (např. pořídit fotodokumentaci Produktu, popsat poškození apod.).

6.9       Povinnostmi dle čl. 6.7 a 6.8 VOP-KZ se sleduje zajištění řádného a včasného odstranění škody a předcházení škody, včetně uplatnění nároků vůči přepravním společnostem v případě, že zásilka či Produkt byl poškozený při přepravě. V případě, že Koncový zákazník neoznámí škodu či jinou vadu Produktu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemusí mu být přiznána práva z vadného plnění v plném rozsahu.

6.10    Dodavatel odešle objednané Produkty Koncovému zákazníkovi bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny Produktů v plné výši s ohledem na skladové zásoby Dodavatele. Dostupnost Produktů s ohledem na skladové zásoby je uvedena u každého Produktu v Katalogu OD. V případě, že u Produktu je uvedena dostupnost „Skladem“, je daný Produkt v uvedeném množství dostupný na skladě Dodavatele. V případě, že u Produktu je uvedena dostupnost „Skladem 2 dny“ nebo „Skladem do XX dnů“ jsou Produkty objednávány přímo u dodavatelů Dodavatele, a tudíž se takto uvedená doba může prodloužit v závislosti na rychlost reakce dodavatele či v důsledku jiných událostí (např. zavedení opatření z důvodu pandemie, vznik jiné objektivní okolnosti bránící v dodávce Produktů apod.). Pokud dojde ke zpoždění dodání Produktů z důvodu na straně dodavatelů Dodavatele či pokud lze takové zpoždění očekávat, informuje Dodavatel bez zbytečného odkladu Koncového zákazníka o takové skutečnosti a sdělí mu důvody zpoždění a předpokládaný náhradní termín dodání Produktů, pokud je Dodavateli znám. V případě, že Koncový zákazník objedná v rámci jedné Objednávky Produkty s různou skladovou dostupností, budou tyto Produkty odeslány Koncovému zákazníkovi až v okamžiku naskladnění posledního z objednaných Produktů.

6.11    Dodavatel neodpovídá Koncovému zákazníkovi za škodu či jinou újmu z důvodu opožděného dodání Produktů či z důvodu nesplnění jiné povinnosti Dodavatele vyplývající ze Smlouvy či z VOP-KZ v případě, že Dodavatel nesplnil danou povinnost z důvodu dočasné nebo trvalé mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli (tzv. vis maior).

7.         Odstoupení od smlouvy

7.1       Koncový zákazník má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí/vyzvednutí Produktů, tedy ode dne, kdy byly Produkty Koncovému zákazníkovi či třetí osobě doručeny vybranou přepravní společností nebo kdy byly vyzvednuty Koncovým zákazníkem či jinou třetí osobou na vybraném výdejním místě. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy je zachována, pokud bylo oznámení o odstoupení od Smlouvy zasláno Dodavateli v poslední den této lhůty.

7.2       Koncový zákazník může pro odstoupení od Smlouvy využít Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který Koncový zákazník zašle na následující emailovou adresu: informace@officeo.cz či na adresu sídla Dodavatele, nebo jinak Dodavateli písemně sdělí svůj úmysl odstoupit od Smlouvy. V rámci oznámení o odstoupení od Smlouvy musí Koncový zákazník uvést své identifikační údaje, číslo Objednávky, číslo faktury vztahující se k Objednávce a označení Produktů, vůči kterým Koncový zákazník odstupuje od Smlouvy. V případě, že Koncový zákazník využije pro odstoupení od Smlouvy vzorový formulář Dodavatele a zašle ho na danou emailovou adresu či sídlo Dodavatele, potvrdí Dodavatel Koncovému zákazníkovi přijetí odstoupení od Smlouvy bez zbytečného odkladu na emailovou adresu Koncového zákazníka.

7.3       Koncový zákazník je v případě odstoupení od Smlouvy povinen vrátit Dodavateli všechny Produkty, vůči kterým odstoupil od Smlouvy, a to ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne oznámení o odstoupení od Smlouvy. Koncový zákazník je povinen vrátit Produkty se všemi součástmi a příslušenstvím.

7.4       Za účelem minimalizace škod by Produkty měly být zaslány zpět Dodavateli v původním obalu. Pokud je obal důležitou součástí Produktu, je nezbytné vrátit spolu s Produktem i obal. Peněžní prostředky vrátí Dodavatel na bankovní účet, ze kterého byly peněžní prostředky přijaty, pokud nebude sjednán jiný způsob. Peněžní prostředky budou vráceny Dodavatelem na bankovní účet po obdržení vráceného Produktu nebo po obdržení prokazatelného potvrzení, že Produkt by zaslán Dodavateli zpět, podle toho, co nastane dříve.

7.5       Produkty vrácené Koncovým zákazníkem nesmí být poškozeny či opotřebovány ve větší míře, než by odpovídalo nutnému nakládání s Produktem za účelem jeho vyzkoušení či kontroly, a to s ohledem na charakter a vlastnosti Produktu. V případě, že je Produkt vrácen poškozený, zničený, neúplný, či opotřebovaný ve větší míře, než by odpovídalo nutnému nakládání, informuje Dodavatel písemně Koncového zákazníka o této skutečnosti a vyčíslí výši škody, která na Produktu vznikla. Dodavatel je oprávněn výši škody takto vzniklé na Produktu započíst vůči peněžní částce, která byla uhrazena Koncovým zákazníkem Dodavateli jako cena Produktu.

7.6       Produkty mohou být vráceny Koncovým zákazníkem pouze zasláním těchto Produktů na následující adresu Dodavatele:

OFFICEO s.r.o.

Floriánova 2461

253 01 Hostivice

 

Koncový zákazník nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s vrácením Produktů Dodavateli při odstoupení od Smlouvy.

7.7       Dodavatel vrátí Koncovému zákazníkovi peněžní částku ve výši odpovídající ceně Produktu a nákladů na první doručení Produktu ve výši nejlevnějšího způsobu doručení sníženou případně o výši škody dle čl. 7.5 VOP-KZ, a to bez zbytečného odkladu poté, co Dodavatel obdrží vrácené Produkty a zkontroluje jejich stav nebo co bude Dodavateli nesporně prokázáno, že Produkty byly Koncovým zákazníkem odeslány Dodavateli, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů. Peněžní prostředky budou Koncovému zákazníkovi vráceny na bankovní účet, ze kterého byly odeslány Dodavateli.

7.8       Koncový zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy v případě, že předmětem Smlouvy je nákup následujících Produktů:

(a)    zboží podléhající rychlé zkáze;

(b)    zboží vyrobené či upravené přímo na míru Koncovému zákazníkovi;

(c)    zboží dodávaném v uzavřeném hygienickém obalu, které Koncový zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. rozbalené roušky); a

(d)    novin a jiných periodik a časopisů.

8.         Reklamace a práva z vadného plnění

8.1       Dodavatel je povinen dodat Produkty bez vad, tedy v ujednaném množství, jakosti, provedení a ve stavu způsobilém k použití ke stanovenému nebo obvyklému účelu. V případě že Produkt není bez vad, vzniká Koncovému zákazníkovi právo z vadného plnění uvedené v tomto čl. 8 VOP-KZ.

8.2       Za vadu Produktu lze považovat zejména situace, kdy

(a)    Produkt nemá sjednané vlastnosti, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility anebo bezpečnosti, popř. nemá takové vlastnosti, které mají věci téhož druhu, které Dodavatel popsal nebo které Koncový zákazník očekával s ohledem na povahu Produktu či na základě reklamy Dodavatele;

(b)    Produkt se nehodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

(c)    Produkt neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení předem určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

(d)    Produkt není dodán s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Koncový zákazník rozumně očekávat;

(e)    Produkt není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; nebo

(f)     Produkt nevyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3       Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) Produktu, která vznikla v důsledku jeho obvyklého opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je Produkt vyroben, v důsledku jakéhokoli poškození ze strany Koncového zákazníka či třetí osoby nebo jiného nesprávného zásahu. Právo z vadného plnění Koncovému zákazníkovi nenáleží, pokud Koncový zákazník výslovně souhlasil s odlišnými vlastnostmi Produktu, ve kterých spočívá jeho vada.

8.4       Práva z vadného plnění může Koncový zákazník uplatnit pouze vůči Dodavateli, a to ve lhůtě dvou let ode dne převzetí/vyzvednutí Produktu ve smyslu čl. 6.6 VOP-KZ. V této lhůtě má Koncový zákazník právo namítnout vadu Produktu u Dodavatele. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že Produkt byl vadný již při převzetí, ledaže to vylučuje povaha Produktu nebo vady.

8.5       Výše uvedená lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění se prodlužuje o dobu vyřizování reklamace, po kterou nemohl Koncový zákazník Produkt užívat, pokud tato reklamace je oprávněná. Po vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, nýbrž pokračuje původní již započatá lhůta, a to i v případě, že výsledkem reklamace bylo dodání nového Produktu Koncovému zákazníkovi.

8.6       Možnost uplatnit práva z vadného plnění ve lhůtě dvou let nemá Koncový zákazník

(a)    který vadu sám způsobil

(b)    v případě opotřebení Produktu způsobeného jeho obvyklým užíváním;

(c)    v případě vady použitého Produktu, která odpovídá míře jejího předchozího užívání.

8.7       V případě Produktu, kterým je nápoj či občerstvení s vyznačením data použitelnosti či minimální trvanlivosti nebo zboží podléhající rychlé zkáze, se lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkracuje na dobu uvedenou na daném Produktu jako datum použitelnosti nebo minimální trvanlivosti.

8.8       Dodavatel neodpovídá za vady Produktu v případě, že Koncový zákazník převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.

8.9       Dodavatel poskytuje na Produkt záruku za jakost v rozsahu uvedeném v dokumentech přiložených ke konkrétnímu Produktu. Jiná záruka za jakost není ze strany Dodavatele poskytována. Záruka za jakost se nevztahuje na opotřebení Produktu způsobené jeho obvyklým užíváním. Životnost Produktu se nemusí krýt s pojmem záruční doba. O záruce a jejím obsahu a podmínkách uplatnění bude Koncový zákazník informován nejpozději při převzetí Produktu v textové podobě. Koncový zákazník nemá právo ze záruky, pokud vada vznikla po převzetí Produktu a byla způsobena vnější událostí. Vadu krytou zárukou za jakost musí Dodavatel vytknout ve lhůtě dle záruční doby.

8.10    Koncový zákazník není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění související s Produktem vůči jiné osobě, než je Dodavatel. Veškeré náklady vzniklé z uplatnění práv z vadného plnění vůči jiné osobě než vůči Dodavateli nebo veškeré náklady vzniklé z opravy či modifikace Produktu provedené jinou osobou než Dodavatelem (popř. osobou, kterou Dodavatel za tímto účelem pověřil), nese výlučně Koncový zákazník a nelze požadovat jejich náhradu ze strany Dodavatele. V těchto případech nese Koncový zákazník rovněž odpovědnost za jakoukoli škodu či jinou újmu vzniklou jemu nebo třetí osobě.

8.11    Koncový zákazník má práva a povinnosti vyplývající z vadného plnění v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku a rovněž zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.12    Nemá-li Produkt uvedené vlastnosti, může Koncový zákazník požadovat za podmínek stanovených Občanským zákoníkem následující:

(a)    Odstranění vady

Dle volby Koncového zákazníka buď dodáním nové věci, nebo opravou věci. Zvolený způsob může být Dodavatelem odmítnut či upraven, jestliže je zvolený postup nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný.

Při výměně původního zboží za nové vrátí Koncový zákazník Dodavateli na jeho náklady původně dodané zboží.

(b)    Dodání objednaného zboží

V případě, že vada spočívá v dodání jiného zboží. Při dodání správného zboží vrátí Koncový zákazník Dodavateli na jeho náklady původně dodané zboží.

(c)    Přiměřená sleva nebo odstoupení od smlouvy

Koncový zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy v případě, že Dodavatel odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s požadavky Občanského zákoníku; vada se projevila opakovaně; vada představuje podstatné porušení smlouvy; nebo je zřejmé, že Dodavatel neodstraní vadu v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Koncového zákazníka. Za nepřiměřenou dobu či značné obtíže Koncového zákazníka se nepovažuje doba reklamace nebo povinnost součinnosti Koncového zákazníka.

8.13    Koncový zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je vada nevýznamná. Koncový zákazník nemůže dále odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí, pokud došlo ke změně stavu zboží v důsledku jeho prohlídky za účelem zjištění vady zboží; použil-li Koncový zákazník zboží ještě před objevením vady; nemožnost vrácení zboží v původním stavu nebyla způsobena Koncovým zákazníkem; nebo prodal-li Koncový zákazník zboží nebo ho spotřeboval nebo pozměnil při obvyklém použití ještě před objevením vady (pokud ke změně stavu došlo jen v části zboží, vrátí Koncový zákazník Dodavateli jen část zboží a za zbylou část poskytne Dodavateli náhradu do výše, v níž měl Koncový zákazník z použití zboží prospěch).

8.14    Uplatnění práva z vadného plnění a způsob vyřízení reklamace musí být přiměřený a vhodný s ohledem na charakter a rozsah vady na Produktu a na faktické možnosti Dodavatele vadu odstranit.

8.15    Koncový zákazník je povinen oznámit vadu Produktu Dodavateli bez zbytečného odkladu, tedy ihned, jakmile se vada Produktu objeví. V opačném případě nemusí být Koncovému zákazníkovi právo z vadného plnění přiznáno vůbec či v plné výši (zejm. pokud se vada či škoda zvýšila v důsledku dalšího používání Produktu s projevenou vadou). Koncový zákazník oznámí vadu Produktu a uplatní práva z vadného plnění prostřednictvím e-mailu zaslaného na následující adresu: informace@officeo.cz. Koncový zákazník je oprávněn uplatnit práva z vad též v místě sídla Dodavatele. Výjimkou jsou pro tento případ zejména objemné výrobky prodejné jen v e-shopu, které je třeba vrátit přes přepravní společnost, v případě potřeby nás prosím kontaktujte na lince +420 800 771 772.

8.16    Obsahem oznámení o reklamaci musí být zejména:

(a)    jméno a příjmení Koncového zákazníka a jeho fakturační adresa;

(b)    název a objednávkové číslo reklamovaného Produktu;

(c)    datum nákupu reklamovaného Produktu a číslo Objednávky/faktury;

(d)    množství vadného/chybějícího Produktu;

(e)    podrobný popis vady nebo způsobu, kterým se vada projevuje;

(f)     volba práva z vadného plnění;   

(g)    datum učinění oznámení o reklamaci.

8.17    Po oznámení vady emailem je Koncový zákazník povinen zaslat reklamovaný Produkt na výše uvedenou adresu Dodavatele či na jinou adresu, kterou mu Dodavatel sdělí, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů. Koncový zákazník nese veškeré náklady související s reklamováním Produktu, včetně nákladů na komunikaci a doručení reklamovaného Produktu Dodavateli. V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, nahradí Dodavatel Koncovému zákazníkovi náklady, které mu v prokazatelné výši vznikly v souvislosti s doručením reklamovaného Produktu Dodavateli, maximálně však do výše nejlevnějšího způsobu doručení. Dodavatel může ve výjimečných případech (např. v případě objemných Produktů či Produktů s větší hmotností) sjednat s Koncovým zákazníkem individuální způsob vyzvednutí reklamovaného Produktu u Koncového zákazníka či jiný způsob zaslání reklamovaného Produktu zpět Dodavateli. V takovém případě bude s Koncovým zákazníkem předem písemně sjednáno, kdo ponese náklady na takové doručení reklamovaného Produktu zpět Dodavateli a v jaké výši.

8.18    Koncový zákazník musí prokázat, že reklamované zboží nakoupil u Dodavatele, a to nejlépe na základě faktury vystavené Dodavatelem či jiného dokladu o nákupu.

8.19    Koncový zákazník je povinen zaslat Dodavateli reklamovaný Produkt, který bude čistý, zbaven všech nečistot a hygienicky nezávadný. Koncový zákazník je povinen řádně zabalit Produkt tak, aby při zaslání reklamovaného Produktu Dodavateli nevznikla na Produktu další vada nebo škoda. Dodavatel neodpovídá za škodu či vadu, která vznikla na Produktu z důvodu nevhodného zabalení reklamovaného Produktu při jeho zaslání Dodavateli. Dodavatel je oprávněn odmítnout převzít k reklamaci zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

8.20    Dodavatel bez zbytečného odkladu zašle na emailovou adresu Koncového zákazníka potvrzení o přijetí reklamace, v němž uvede kdy Koncový zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Koncový zákazník požaduje a kontaktní údaje Koncového zákazníka.

8.21    Dodavatel rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění, ve složitých případech zpravidla do 3 (tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená dle povahy Produktu potřebná k odbornému posouzení vady. Koncový zákazník je povinen za účelem řádného vyřízení reklamace poskytnout Dodavateli veškerou součinnost. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Dodavatel s Koncovým zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě.

8.22    Dodavatel prostřednictvím emailové komunikace sdělí Koncovému zákazníkovi, zda reklamaci považuje za oprávněnou či nikoli. Po posouzení reklamace a vady výrobku zašle Dodavatel na emailovou adresu Koncového zákazníka potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, tedy rozhodnutí o oprávněnosti reklamace a potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, popř. rozhodnutí o zamítnutí reklamace včetně uvedení důvodů jejího zamítnutí.

8.23    Po vyřízení reklamace bude Koncový zákazník vyzván k vyzvednutí zboží na své náklady. Pokud bude reklamace oprávněná, nese náklady na vyzvednutí zboží (popř. doručení zboží Koncovému zákazníkovi) Dodavatel. V případě, že si Koncový zákazník nepřevezme zboží v přiměřené době po vyrozumění o možnosti vyzvednout si opravené zboží, může být Koncovému zákazníkovi účtovaná částka v obvyklé výši za uskladnění zboží na provozovně.

9.         Mimosoudní řešení sporů

9.1       V případě, že dojde mezi Dodavatelem a Koncovým zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou či jiným smírným způsobem, může se Koncový zákazník obrátit na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2

 

email: adr@coi.cz

web: adr.coi.cz

 

9.2       Koncový zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.       Ukončení Smlouvy

10.1    Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Dodavatel obdrží Objednávku Koncového zákazníka.

10.2    Smlouva může být ukončena na základě vzájemné písemné dohody Koncové zákazníka a Dodavatele.

10.3    Koncový zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených výše. Obě strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud druhá strana porušila Smlouvu podstatným způsobem. Oznámení o odstoupení od Smlouvy z důvodu podstatného porušení Smlouvy musí daná strana zaslat písemně druhé straně, ve kterém rovněž sdělí okolnosti, ve kterých spočívá podstatné porušení Smlouvy. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva ruší od počátku a strany jsou povinny vrátit si vzájemně to, co již plnily druhé straně, a to do 30 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody.

10.4    Dodavatel je rovněž oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud nebude z objektivních důvodů schopen splnit Objednávku (např. z důvodu zastavení výroby daného Produktu; výpadek dodávek Produktů apod.). V takovém případě informuje Dodavatel bez zbytečného odkladu písemně Koncového zákazníka o této skutečnosti a vrátí mu veškeré peněžní prostředky, které od něj přijal v souvislosti s danou Objednávkou.

11.       Katalog OD

11.1    Katalog OD je platný a účinný okamžikem jeho zveřejnění na internetové stránce Dodavatele. Zveřejněním nového Katalogu OD se automaticky ruší předchozí Katalog OD. K aktualizaci Katalogu OD dochází průběžně po celý rok, a to jednostranným rozhodnutím Dodavatele.

12.       Závěrečná ustanovení

12.1    Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že Dodavatel neposkytuje Koncovým zákazníkům žádné Služby uvedené v Katalogu OD či na internetových stránkách Dodavatele.

12.2    Dodavatel je oprávněn kdykoli ukončit prodej Produktů Koncovým zákazníkům. V takovém případě informuje Dodavatel o této skutečnost Koncové zákazníky na svých internetových stránkách.

12.3    Smlouva, stejně jako veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo z VOP-KZ se řídí platnými právními předpisy České republiky.

12.4    Veškeré změny a doplňky Smlouvy musí být učiněny pouze v písemné formě a musí být podepsány Koncovým zákazníkem a Dodavatelem.

12.5    Dodavatel je oprávněn tyto VOP-KZ kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Aktuální znění VOP-KZ bude vždy zveřejněno na internetových stránkách Dodavatele www.officeo.cz. Smlouva se vždy řídí VOP-KZ platnými ke dni dokončení a odeslání Objednávky.

12.6    Koncový zákazník nese veškeré náklady na použití komunikačních prostředků vzniklých v souvislosti s vytvořením a odesláním Objednávky a uzavřením Smlouvy.

12.7    Osobní údaje Koncového zákazníka jsou zpracovávány Dodavatelem za podmínek uvedených v Zásadách zpracování a ochrany osobních údajů zveřejněných na internetových stránkách Dodavatele.

12.8    Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP-KZ neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nastoupí namísto takových neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje účelu neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nevymahatelností některého ustanovení není dotčena platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

Hostivice, dne 23.10.2023