prázdný

Nákupní košík je prázdný.

Pro dopravu zdarma nakupte ještě za 1 990 Kč.

Přejít do košíku

Ochranné pracovní oděvy - normy a legislativa

Používání ochranných pracovních oděvů v pracovním vztahu je upravováno legislativními požadavky a normami. Získejte přehled, jaké pracovní oděvy svým zaměstnancům zakoupit.

EN 13688 Ochranné oděvy (Všeobecné požadavky)

Norma EN 13688 nahrazuje EN 340:2003 a stanovuje všeobecné požadavky týkající se ergonometrie, stárnutí, rozměrů, kompatibility, označování ochranných oděvů a informace poskytované výrobcem. Ochranné oděvy by měly být navrhovány a vyráběny takto:

 • materiály a součásti ochranných oděvů by neměly nepříznivě působit na osobu, která je nosí
 • měly by osobě, která je nosí poskytovat při náležité ochraně co největší stupeň pohodlí
 • části ochranných oděvů přicházející do styku s uživatelem by neměly být drsné, neměly by mít ostré hrany a výstupky, které by mohly způsobit nadměrné dráždění nebo poranění
 • jejich design (provedení) by měl usnadňovat správné umístění na uživateli a měl by zajišťovat, že oděv zůstane na místě předpokládanou dobu používání, přičemž je třeba brát v úvahu činitele prostředí spolu s pohyby a pozicemi, které může nositel v průběhu práce zaujímat. K tomuto účelu mají být náležité prostředky, jako je odpovídající systém k úpravě nebo odpovídající rozsah velikostí, aby bylo možné ochranný oděv přizpůsobit morfologii uživatele
 • oděv má být co nejlehčí, aniž by tím byla poškozena navrhovaná pevnost a účinnost. Kde je to přípustné, má mít ochranný oděv nízkou odolnost proti vodní páře

Jako typ označování nebezpečí nebo použití výrobku se musí používat piktogram, který je uveden v požadavcích na označování v předmětové normě (viz informativní příloha B této normy s piktogramy symbolů).

 

Ochranné oděvy se mají zákazníkovi dodávat s návodem k používání napsaném alespoň v úředním jazyce (jazycích) státu, pro který je oděv určen. Veškeré informace v návodu musí být jednoznačné a musí poskytovat následující informace:

 • vysvětlení piktogramů a úrovně provedení.
 • základní vysvětlení zkoušek, které byly na ochranném oděvu provedeny a odpovídající soupis funkčních úrovní, nejlépe v podobě funkční tabulky
 • pokyny k použití a omezení použití (např. rozsah teplot atd.
 • pokyny k čištění a/nebo dekontaminaci, případně upozornění na problémy, které mohou nastat

- je-li to užitečné, musí být připojeny obrázky, čísla součástí atd.

 

 

Symboly údržby pracovních oděvů

Před každým používáním je třeba provést vizuální kontrolu pracovního oděvu. Vážně poškozený pracovní oděv je třeba vyměnit za nový. Praní nebo chemické čištění se řídí instrukcemi na štítku oděvu. Tyto symboly se řídí normou EN ISO 3758.


Postup praní

výrobek se nesmí prát

ruční praní – max. teplota 40°C

max. teplota praní 30°C - mírný postup

max. teplota praní 40°C - mírný postup

max. teplota praní 40°C - normální postup

max. teplota praní 60°C - mírný postup

max. teplota praní 60°C - normální postup

max. teplota praní 95°C - mírný postup

max. teplota praní 95°C - normální postup

Postup bělení

povoleno použití všech oxidačních bělicích prostředků

povolen pouze oxidační/nechlorový bělicí prostředek

výrobek se nesmí bělit

Postup sušení

výrobek se může sušit v bubnové sušičce - normální teplota

výrobek se může sušit v bubnové sušičce - nižší teplota sušení

výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce

Postup ošetřování textilií

čistění všemi obvykle používanými rozpouštědly

profes. chemické čištění v uhlovodících (destilační rozmezí 150°C až 210°C, bod vzplanutí mezi 38°C a 70°C - mírný postup

profes. chemické čištění v uhlovodících (destilační rozmezí 150°C až 210°C, bod vzplanutí mezi 38°C a 70°C - normální postup

profes. chemické čištění tetrachloretenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F - mírný postup

profesionální chemické čištění tetrachloretenem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F - normální postup

profes.
čištění za mokra - mírný postup

profes.
čištění za mokra – normál.postup

výrobek se nesmí chem. čistit

EN 342 Soupravy a oděvní součásti proti chladu

Tato evropská norma stanoví požadavky a metody zkoušení pro užitné vlastnosti oděvních souprav (tj. dvoudílných a kombinéz) pro ochranu proti chladnému prostředí. Norma nezahrnuje zvláštní požadavky na pokrývky hlavy, obuv a rukavice určené pro ochranu proti místnímu prochlazení.

Měření vlastností a jejich následné zatřídění je určeno pro zajištění náležitého stupně ochrany v různých podmínkách užívání. Tepelná izolace celé soupravy oděvu nebo oděvní součásti a prodyšnost jsou základními vlastnostmi, které jsou zkoušeny a vyznačeny na štítku (etiketě).

Tepelná izolace je nejdůležitější vlastností a je měřena na celé soupravě oděvu při použití tepelné figuríny v životní velikosti, aby se posoudil účinek jednotlivých vrstev, padnutí, tvarové přizpůsobivosti, pokrytí a střihu. V tomto směru se tato norma liší od mnohých jiných norem, stanovících pouze vlastnosti materiálů. Izolace je zkoušena na nových soupravách a oděvních celcích. Mělo by se brát v úvahu, že při častém používání mohou soupravy a oděvní celky znatelně ztrácet své izolační schopnosti vlivem čištění a nošení. Zcela všeobecně platí, že výrobky s vysokou jakostí a dobře udržované oděvy jsou v tomto ohledu méně ovlivňovány.

 

EN 343+A1 Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

V této evropské normě EN 343 jsou zjišťovány vlastnosti materiálů a švů ochranného oděvu a jejich následné zatřídění, které je určeno k zajištění náležité úrovně ochrany proti pronikání vody. Odolnost proti pronikání vody a odolnost proti pronikání vodní páry jsou základními vlastnostmi, ověřenými a označenými na etiketě oděvu.
Vodonepropustnost, tj. odolnost proti pronikání vody je nejdůležitější vlastnost a je měřena na vnější vrstvě materiálu oděvu. Zkoušky jsou prováděny na nových a předběžně upravených zkušebních vzorcích materiálu a na částech oděvu se švy.

 

EN 381 Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil

Tato evropská norma je částí řady norem, které se týkají osobních ochranných pracovních prostředků, chránících proti rizikům vyplývajícím z používání ručních řetězových pil.

Ochranné pracovní prostředky nemohou poskytnout 100% ochranu proti pořezání ručními řetězovými pilami.

Přesto však zkušenosti ukázaly, že je možné zhotovit ochranné oděvy, které poskytují určitý stupeň ochrany. Ochrany lze dosáhnout různými funkčními principy:

 • prokluzování řetězu: při dotyku s vnější stranou ochranného pracovního prostředku řetěz neřeže materiál;
 • zanesení řezného ústrojí: vlákna jsou řetězem vtažena do řetězového kola a zablokují pohyb řetězu;
 • zbrzdění řetězu: vlákna kladou při řezání vysoký odpor a pohlcují rotační energii a tím snižují rychlost řetězu.

Často je použit více než jeden z těchto principů.

 

EN 1149-5 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti

Tato evropská norma specifikuje materiálové a konstrukční požadavky pro ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj, používaný jako součást celkového uzemněného systému, aby nedocházelo k zápalným výbojům (antistatický oděv). Požadavky nemusí být dostačující v hořlavém ovzduší obohaceném kyslíkem. Tato evropská norma není vhodná pro ochranu proti elektrickému napětí v rozvodných sítích.

 

EN 11611 Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech

Tato mezinárodní norma specifikuje minimální základní bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy, včetně kukel, zástěr, rukávů a kamaší, které jsou navrženy k tomu, aby chránily tělo uživatele včetně hlavy (kukly) a nohou (kamaše), a které budou nošeny během svařování a podobných procesech se srovnatelnými riziky. K ochraně hlavy a nohou uživatele je tato mezinárodní norma vhodná jen pro kukly a kamaše. Tato mezinárodní norma nezajišťuje požadavky pro ochranu rukou. Tento typ ochranného oděvu je zamýšlen pro ochranu uživatele proti postřiku (malá množství roztaveného kovu), krátkodobému styku s plamenem, sálavému teplu z elektrického oblouku, a k zmenšení možnosti krátkodobého zasažení elektrickým proudem, náhodnému kontaktu s elektrickými vodiči pod napětím při elektrických napětích přibližně do 100 V stejnosměrného proudu za normálních podmínek svařování. Pot, znečištění nebo další kontaminující látky mohou ovlivnit úroveň ochrany poskytnuté proti krátkodobému náhodnému kontaktu s elektrickými vodiči pod napětím při těchto elektrických napětích.

Tato mezinárodní norma stanoví dvě třídy se specifickými požadavky na provedení (viz Příloha A), tj. třída 1 má nižší úroveň a třída 2 vyšší úroveň.

 • Třída 1 chrání proti méně nebezpečným svářečským technikám a situacím, které způsobují nižší úrovně rozstřiku a sálavého tepla.
 • Třída 2 chrání proti více nebezpečným svářečským technikám a situacím, které způsobují vyšší úrovně rozstřiku a sálavého tepla.

 

EN 11612 Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni

Tato mezinárodní norma stanoví technické požadavky oděvů vyrobených z ohebných materiálů, které jsou určeny k ochraně těla nositelů s výjimkou rukou, před teplem a/nebo ohněm. Pro ochranu hlavy a nohou nositelů spadají do rozsahu této mezinárodní normy pouze prvky ochranného oblečení, jako jsou kamaše, kukly a návleky, avšak u kukel nejsou uvedeny požadavky pro vybavení hledími štítů a respirátory. Technické požadavky uvedené v této mezinárodní normě platí pro oděvy, které by mohly být určeny pro široký okruh použití, kde jsou potřebné oděvy s vlastnostmi proti omezenému šíření plamene, a kde uživatel může být vystaven sálavému, konvekčnímu nebo kontaktnímu teplu nebo částicím rozstříknutého roztaveného kovu. Tato mezinárodní norma neplatí pro ochranné oděvy, které jsou určovány jinými mezinárodními normami, jako jsou oděvy pro hasiče budov a oděvy pro použití při svařování a podobných procesech.

 

EN 20471 Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky

V této mezinárodní normě jsou stanoveny požadavky na oděv s vysokou viditelností, který je schopen vizuálně signalizovat přítomnost uživatele pro obsluhu vozidel nebo jiných mechanizovaných prostředků za jakýchkoliv světelných podmínek při denním světle i při osvětlení světlomety vozidel za tmy. Obsahuje kvalitativní požadavky jak na barvu a retroreflexi, tak na minimální plochy a umístění materiálů na ochranném oděvu. Tato mezinárodní norma není použitelná pro situace se středním a nízkým rizikem.

 

EN 61340 ESD - Ochrana elektrotechnických součástek před elektrostatickými jevy (ESD Oděvy)

Tato norma se vztahuje na výrobu, zpracování, sestavování, instalování, balení, opatření štítky, provádění servisu, zkoušení, kontrolování, přepravování nebo jinou manipulaci s elektrickými nebo elektronickými díly, sestavami a přístroji citlivými na poškození elektrostatickým výbojem větším než nebo shodným s výbojem 100V modelu lidského těla (HBM). Tato norma poskytuje požadavky na program potlačování ESD. Při zavádění IEC 61340-5-1 by uživatel měl jako návod použít IEC 61340-5-2. Tato norma se nevztahuje na elektricky iniciovaná výbušná zařízení, hořlavé kapaliny, plyny a prašná prostředí. Účelem této normy je poskytnout administrativní a technické požadavky pro sestavení, zavedení a udržování programu potlačování ESD (dále v textu pouze "program"). Ačkoli norma nezahrnuje požadavky na bezpečnost personálu, je věnována pozornost potřebám všech zainteresovaných tak, aby byly splněny příslušné místní závazné požadavky, které se vztahují na ochranu zdraví a bezpečnost všech osob na všech pracovních místech včetně těch, na které se vztahuje tato norma. Všeobecně neexistuje minimální hodnota rezistance pro ochranu součástek ESDS, avšak pro bezpečnost personálu může být požadována minimální hodnota rezistance. Viz příslušné požadavky příslušné národní požadavky a/nebo IEC 61010-1, IEC/TS 60479-1, IEC/TS 60479-2, IEC 61140 a soubor IEC 60364.

 

Normy vztahující se k oděvům proti plynům, částicím, prachu a kapalinám

EN 943-1 Ochranné oděvy proti kapalným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic-
TYP 1 (Plynotěsné oděvy)

 

EN 943-1 Ochranné oděvy proti kapalným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic-
TYP 2 (Ne-plynotěsné oděvy)

 

EN 14605+A1 Ochranné oděvy proti postřiku kapalnými chemikáliemi - TYP 3

 

EN 14605+A1 Ochranné oděvy
proti kapalným aerosolům - TYP 4

 

EN ISO 13982-1 Ochranné oděvy
proti průniku pevných částic - TYP 5

 

EN ISO 13034 Ochranné oděvy proti postřiku kapalnými chemikáliemi - TYP 6 (Omezená ochrana)

 

EN 14126 Ochrana proti nebezpečným mikroorganismům, biologickým rizikům a infekčním agens (činitelům)

 

EN 1073-2 Ochranné oděvy proti kontaminaci radioaktivními částicemi

OOPP - osobní ochranné pracovní pomůcky na hlavní stránku OOPP
nakoupit ochranné pracovní oděvy