prázdný

Nákupní košík je prázdný.

Pro dopravu zdarma nakupte ještě za 1 990 Kč.

Přejít do košíku

Ochrana rukou - normy a legislativa

Ochrana rukou v pracovním vztahu je upravována legislativními požadavky a normami. Získejte přehled, jak chránit zdraví svých zaměstnanců.

 

EN 420+A1 Základní norma pro stanovení všeobecných požadavků na rukavice

Tato norma definuje všeobecné požadavky pro design a konstrukci rukavic, zdravotní nezávadnost, pohodlí a účinnost.

Důležitou informací, kterou norma EN 420+A1 udává, je velikost rukavice. Tato velikost vychází z obvodu ruky měřeného 1 inch (cca 25 mm) nad kořenem palce.

 

Velikost rukavice

Obvod/délka ruky (mm)

Minimální délka rukavice (mm)

6

152/160

220

7

178/171

230

8

203/182

240

9

229/192

250

10

254/204

260

11

279/215

270

 

EN 388:2004 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

Tato norma se vztahuje na všechny typy ochranných rukavic ohledně fyzického i mechanického poškození způsobeného oděrem, pořezáním, propíchnutím a protržením.
V níže uvedené tabulce naleznete hodnoty, které musí rukavice dle této normy splňovat, aby chránila uživatele v udaném stupni ochrany.

 

 

 • a - odolnost proti oděru (počet cyklů potřebných k poškození rukavice)
 • b - odolnost proti prořezání (počet cyklů potřebných k proříznutí rukavice)
 • c - odolnost proti protržení (síla potřebná k roztržení rukavice (v Newtonech- N)
 • d - odolnost proti propíchnutí (síla potřebná k propíchnutí rukavice (v Newtonech- N)

 

   0

  1

  2

  3

  4

  5

a

<100

100

500

2000

8000

-

b

<1,2

1,2

2,5

5

10

20

c

<10

10

25

50

75

-

d

<20

20

60

100

150

-

Testuje se vždy jen dlaňová část rukavice!

EN 388:2016 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

(Tato norma nahrazuje EN 388:2004)

Tato norma se vztahuje na všechny typy ochranných rukavic ohledně fyzického i mechanického poškození způsobeného oděrem, pořezáním, propíchnutím a protržením.
V níže uvedené tabulce naleznete hodnoty, které musí rukavice dle této normy splňovat, aby chránila uživatele v udaném stupni ochrany. Ochranné rukavice musí mít třídu provedení 1 nebo vyšší nejméně v jedné z vlastností na pozicích a-e. Nehodnocené pozice se značí "x". Pokud rukavice splňuje dodatečnou ochranu, přidává se šestá pozice označená písmenem P.

 

 

 • a - odolnost proti oděru (počet cyklů potřebných k poškození rukavice)
 • b zkouška řezem: odolnost proti řezu čepelí (index)
 • c odolnost proti dalšímu trhání (síla potřebná k roztržení rukavice (v Newtonech - N)
 • d odolnost proti propíchnutí (síla potřebná k propíchnutí rukavice (v Newtonech - N)
 • e - TDM: odolnost proti řezu (v Newtonech - N), třída provedení A - F
 • f - ochrana proti nárazu (dodatečná ochrana proti nárazu), při splnění označení "P"
 •  

pozice

0

1

2

3

4

5

a

<100

100

500

2000

8000

-

b

<1,2

1,2

2,5

5

10

20

c

<10

10

25

50

75

-

d

<20

20

60

100

150

-

 

pozice

Třída A

Třída B

Třída C

Třída D

Třída E

Třída F

e

2

5

10

15

22

30

 

Pro pozice a-e se testuje se vždy jen dlaňová část rukavice.

Pro pozici f (dodatečná ochrana proti nárazu) se testuje každá oblast, kde je ochrana požadována. Nelze vzhledem ke zkušební metodě testovat na prstech. Pokud je poskytována dodatečná ochrana proti nárazu, značí se na příslušné pozici písmenem "P".

 

 

EN 374 Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům

 

 

Tato norma stanoví určení odolnosti materiálů ochranných rukavic vůči prostupu nebezpečných chemikálií, které nejsou v plynné fázi, v podmínkách nepřetržitého kontaktu. Je třeba zdůraznit, že zkouška nereprezentuje podmínky, jež se mohou vyskytovat v praxi, a výsledky zkoušek by se měly použít zejména pro porovnávání materiálů z hlediska dob průniku.
Odolnost materiálu ochranné rukavice vůči permeaci (propustnosti) pevných nebo kapalných chemikálií je určena měřením doby průniku materiálem rukavice.

Ve zkušebním přístroji pro stanovení permeace (propustnosti) materiál rukavice odděluje zkušební chemikálii od sběrného média. Ve sběrném médiu, kterým může být plyn, kapalina nebo pevná látka je kvantitativně stanovena koncentrace zkušební chemikálie. Množství zkušební chemikálie, které prošlo touto překážkou (materiálem rukavice) je funkcí času, který se počítá od jejího prvního kontaktu s materiálem rukavice.

Každá testovaná chemikálie je klasifikována podle doby průniku (úroveň 0-6)

Měřená doba průniku

Index ochrany

Měřená doba průniku

Index ochrany

>10 min

třída 1

>120 min

třída 4

>30 min

třída 2

>240 min

třída 5

>60 min

třída 3

>480 min

třída 6

 

 

Piktogram rukavice pro nízkou chemickou odolnost nebo nepromokavost musí být použit pro rukavice, které nedosáhnou doby odolnosti průniku alespoň 30 minut proti nejméně třem chemikáliím z tabulky, ale které splní test penetrace.

 

 

Piktogram odolnosti proti biologickým rizikům se použije na rukavice, které splní alespoň test úrovně 2 pro penetraci.

 

 

Piktogram chemické odolnosti musí být doprovázen tří písmenným kódem (viz. Tabulka níže). Tento kód odkazuje na kódová písmena tří chemikálií, pro které byla získána doba odolnosti průniku alespoň 30 minut.

                Kódové písmeno

                       Chemikálie

                        Číslo CAS

                            Třída

A

Metanol

67-56-1

Primární alkohol

B

Aceton

67-64-1

Keton

C

Acetonitril

75-05-8

Sloučenina nitrilu

D

Dichlormetan

75-09-2

Chlorovaný parafín

E

Sirouhlík

75-15-0

Org. slouč. obsah. síru

F

Toluen

108-88-7

Aromatický uhlovodík

G

Dietylamin

109-89-7

Amin

H

Tetrahydrofuran

109-99-9

Heterocyklický éter

I

Etylacetát

141-78-6

Ester

J

n-heptan

142-85-5

Nasycený uhlovodík

K

Hydroxid sodný (40%)

1310-73-2

Anorganická zásada

L

Kyselina sírová (96%)

7664-93-9

Anorganická kyselina

M Kyselina dusičná (65%) 7697-37-2 Anorganická kyselina
N Kyselina octová (99%) 64-19-7 Organická kyselina
O Hydroxid amonný (25%) 1336-21-6 Organická zásada
P Peroxid vodíku (30%) 7722-84-1 Peroxid
S Kyselina fluorovodíková (40%) 7664-39-3 Anorganická kyselina
T Formaldehyd (37%) 50-00-0 Aldehyd


EN 407 Ochranné rukavice proti tepelným rizikům - teplu nebo ohni

 

 

Tato norma specifikuje termální výkonnosti pro ochranné rukavice proti teplu a nebo ohni.

 

 

a - chování při hoření (úroveň 1 - 4)
b - kontaktní teplo (úroveň 1 - 4)
c - konvenční teplo (úroveň 1 - 4)
d - radiační/sálavé teplo (úroveň 1 - 4)
e - malé rozstřiky roztaveného kovu (úroveň 1 - 4)
f - velká množství roztaveného kovu (úroveň 1 - 4)

Níže jsou stručně vysvětleny body „a - f“:

a - doba, po kterou materiál pokračuje v hoření a doutnání poté, co je odstraněn zdroj vznícení, švy rukavice se nerozpadnou po 15 vteřinách od vznícení
b - při teplotě 100 - 500 °C necítí uživatel bolest nejméně 15 vteřin
c - doba po kterou je rukavice schopna zpozdit přenos tepla z plamene
d - doba po kterou je rukavice schopna zpozdit přenos tepla, když je vystavena sálavému zdroji
e - počet kapek roztaveného kovu potřebných k ohřátí rukavice
f - váha roztaveného kovu potřebná k vyhlazení nebo proděravění kůže, která je umístěna pod rukavici

EN 12477 Ochranné rukavice pro svářeče

 

 

Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody pro ochranné rukavice určené k používání při ručním sváření kovů, jejich řezání a při provádění spojovacích postupů.
Ochranné rukavice pro svářeče chrání ruce a zápěstí uživatele při sváření a s ním spojenými úkony.Ochranné rukavice pro svářeče poskytují ochranu proti malým rozstříknutým částicím roztaveného kovu, proti krátkodobému účinku nepříliš velkého plamene, proti teplu sdílenému prouděním, proti teplu sdílenému vedením při dotyku a proti působení UV záření z elektrického oblouku. Kromě toho chrání proti nepříznivým mechanickým vlivům.
Ochranné rukavice jsou podle úrovně ochrany, kterou poskytují, rozděleny do dvou tříd:

Třída

Použití/ Typ činnosti

A

umožňující horší úchopovou schopnost (s ostatními technickými parametry na vyšší úrovni)

B

umožňující lepší úchopovou schopnost (s ostatními technickými parametry na nižší úrovni)

Ochranné rukavice pro zvláštní svařovací postupy nejsou předmětem této normy.

 

EN 511 Ochranné rukavice proti chladu

 

 

Tato evropská norma specifikuje požadavky a metody zkoušení pro rukavice chránící proti chladu sdílenému konvekcí (konvekčnímu chladu) a chladu sdílenému vedením (kontaktnímu chladu) až do - 50 °C. Tento chlad může souviset s klimatickými podmínkami nebo s průmyslovou činností. Specifické hodnoty různých tříd provedení jsou rozlišeny speciálními požadavky pro každou třídu rizika nebo speciální oblasti použití. Zkoušky výrobku udávají pouze třídy provedení, ale ne stupeň ochrany.

 

 

a - odolnost proti konvenčnímu chladu (úroveň 0 - 4)
b - odolnost proti kontaktnímu chladu (úroveň 0 - 4)
c - propustnost vody (úroveň 0 nebo 1)

Níže jsou stručně vysvětleny body „a - c“:

- izolační vlastnosti rukavice získané měřením přenosu chladu konvencí
- tepelný odpor rukavice při kontaktu se studeným předmětem
- 0 = průnik vody po 30 minutách, 1 = bez průniku vody

 

OOPP - osobní ochranné pracovní pomůcky na hlavní stránku OOPP
nakoupit pracovní rukavice