prázdný

Nákupní košík je prázdný.

Pro dopravu zdarma nakupte ještě za 1 990 Kč.

Přejít do košíku

Ochrana dýchacích cest - normy a legislativa

Ochrana dýchacích cest v pracovním vztahu je upravována legislativními požadavky a normami. Získejte přehled, jak chránit dech svých zaměstnanců.

 

EN 136 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Obličejové masky

Tato evropská norma stanoví minimální požadavky na obličejové masky pro ochranné prostředky dýchacích orgánů. K používání je povolen jen takový ochranný prostředek dýchacích orgánů, jehož jednotlivé části vyhovují požadovaným zkouškám, které jsou dány příslušnou normou nebo částí normy, a když s celým ochranným prostředkem byly vykonány praktické zkoušky nošením v souladu s příslušnou normou.

 

EN 140 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Obličejové masky

Tato evropská norma obsahuje minimální požadavky pro polomasky a čtvrtmasky, které jsou užívány jako součást prostředků na ochranu dýchacího ústrojí. K používání je povolen jen takový ochranný prostředek dýchacích orgánů, jehož jednotlivé části vyhovují požadovaným zkouškám, které jsou dány celkovou nebo dílčí normou, a když s kompletním ochranným prostředkem byly vykonány praktické zkoušky v této normě specifikované.

 

EN 143 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím

Tato evropská norma se vztahuje na filtry proti částicím a součásti ochranných prostředků dýchacích orgánů bez nuceného přívodu, kromě únikových přístrojů a lícnicových částí z filtračního materiálu. Některé filtry, odpovídající této normě, jsou vhodné i pro jiné typy ochranných prostředků dýchacích orgánů. V takových případech musí být odzkoušeny a označeny podle příslušné evropské normy.
Částicové filtry chrání uživatele proti škodlivinám vyskytujícím se ve formě prachu, kouře nebo dýmu.
Prach je pevný aerosol* , který vzniká při zpracovávání organických i anorganických látek. Prach se vyskytuje v širokém spektru velikostí a postupně se usazuje.
Kouře jsou pevné částice vznikající nedokonalým spalováním jakéhokoliv materiálu, který obsahuje uhlík.
Dýmy jsou pevné aerosoly*, které vznikají zahřátím kovu na teplotu vyšší, než je jeho bod varu a následné kondenzaci v okolním ovzduší. Nejvíce se vytvářejí při svařování nebo pájení kovů.
*aerosol je směs velmi jemných pevných nebo kapalných částic rozptýlených v plynu

 

Barevné označení filtru

Filtrační účinnost

Ochrana proti škodlivinám

P1 Prach a hrubé nečistoty
P2 Prach, hrubé nečistoty a nebezpečné pevné i kapalné částice, dýmy
P3 Prach, hrubé nečistoty, jedovaté kapalné i pevné aerosoly, toxické dýmy, bakterie, viry, radioaktivní částice, azbest

 

Doplňující informace uváděné na fitrech

Doplňující značka

Význam

R Filtry mohou být používány déle než jednu směnu
D Filtry vyhovují zkoušce zanášení dolomitickým prachem

Při použití filtru proti radioaktivním látkám, bakteriím a virům se doporučuje jednorázové použití!!!

 

EN 14387+A1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry

Tato evropská norma se vztahuje na protiplynové filtry a kombinované filtry, které se používají jako součásti ochranných dýchacích prostředků bez nuceného přívodu vzduchu. Některé filtry, které odpovídají této normě, jsou vhodné i pro ochranné prostředky dýchacích orgánů s nuceným přívodem vzduchu. V tomto případě musí být odzkoušeny a označeny podle příslušné evropské normy.
Do této normy nejsou zahrnuty filtry proti oxidu uhelnatému.
Protiplynové filtry slouží jako ochrana před nebezpečnými plyny a výpary.

 

Barevné označení filtru

Typ filtru a filtrační účinnost

Ochrana proti škodlivinám

A1 Organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65°C
A2 Organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65°C, vyšší kapacita
B1 Anorganické plyny a páry
B2 Anorganické plyny a páry, vyšší kapacita
E1 Kyselé plyny a páry
E2 Kyselé plyny a páry, vyšší kapacita
K1 Amoniak (čpavek) a organické aminy
K2 Amoniak (čpavek) a organické aminy, vyšší kapacita
Hg Výpary rtuti (kompletováno vždy s částicovým filtrem P3  a max. doba použití 50 hodin)
AX Organické plyny a páry s bodem varu nižším než 65°C

 

Filtr typu AX je určen pouze na jednorázové použití (obvykle jedna pracovní směna)!!!
Kombinované filtry sestávají z protiplynového filtru (filtrů) a filtru proti částicím. Tyto filtry mohou být takto zhotoveny již při výrobě nebo je lze sestavit dle možností daného výrobce. Variabilita závisí na modelech daného výrobce a nelze je kombinovat s jinými.

Výjimku tvoří pouze filtry určené proti rtuti (Hg) a oxidům dusíku (NO), které jsou vždy spojeny s filtrem proti částicím P3.

Níže uvedená tabulka udává příklady kombinací plynových a částicových filtrů

 

Barevné označení filtru

Typ filtru a filtrační účinnost

Ochrana proti škodlivinám

A1P3 Organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65°C Pevné částice, kapalné i pevné aerosoly, toxické dýmy, bakterie, viry
B2P3

Anorganické plyny a páry, vyšší kapacita

Pevné částice, kapalné i pevné aerosoly, toxické dýmy, bakterie, viry

ABEK1P3

Organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65°C, anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry, amoniak a organické aminy

Pevné částice, kapalné i pevné aerosoly, toxické dýmy, bakterie, viry

 

Značení a životnost filtrů dle EN 529

Značení filtrů

Filtry musí být dle normy ČSN EN 529 označeny typem (písmeno), třídou (číslo), barvou (pruhem) Dále musí být označeny typovým označením výrobce, značkou CE a číslem příslušné normy. Na filtru musí být uvedena doba životnosti a upozornění na prostudování návodu.

Životnost filtrů

Určení životnosti, případně doby použitelnosti filtrů je velmi složité a mnohdy není snadné o tom rozhodnout. Životnost filtrů je ovlivňována řadou okolností od typu použitého filtru, jeho kapacity, podmínek okolního ovzduší jako je teplota a vlhkost, vlastnosti a koncentrace látky, před kterou je nutno se chránit. Dále má vliv na životnost to, s jakou intenzitou uživatel dýchá, nebo jaký je průtok vzduchu v případě filtračních dýchacích přístrojů s nuceným přívodem vzduchu. Vliv na životnost má také skladování filtrů.

*pozn.: Termín ,,životnost´´ by neměl být zaměňován s termínem ,,doba skladovatelnosti´´. Doba skladovatelnosti je stanovena výrobcem a po jejím překročení by neměl být filtr (filtry) používán jako prostředek osobní ochrany.

Filtry proti částicím: U částicových filtrů je nutno dbát na informaci, zda filtr není určen jen na jednorázové použití. Při používání protičásticových filtrů postupně vzrůstá dýchací odpor v závislosti na zanesení částicemi (prachem). Dýchací odpor se může zvýšit, pokud je filtr používán ve vlhkém prostředí. U přístrojů pracujících pod tlakem (polomasky, celoobličejové masky) platí obecné pravidlo, že konce životnosti je dosaženo tehdy zvýší-li se znatelně dýchací odpor.

*Při použití filtru proti radioaktivním látkám, bakteriím nebo virům se doporučuje jednorázové použití!!!

Filtry protiplynové: U protiplynových filtrů je velmi složité určit informaci o ,,obecném hrubém odhadu´´ pro bezpečnou dobu používání (životnosti). Při používání protiplynových filtrů by měl uživatel získat co nejvíce informací o škodlivinách přítomných ve vzduchu na pracovišti, jejich pravděpodobných koncentracích, úrovních vlhkosti a teploty. Dalším ovlivňujícím faktorem je intenzita práce (frekvence dýchání). Dle předchozích informací by mělo být možné vyhledat v návodech od výrobce vše o typu a třídě použitého filtru a pravděpodobnou dobu bezpečného použití. Někteří uživatelé se mohou spoléhat na vůni a chuť nebezpečných látek, aby zjistili jejich prudký vzestup, a tímto i bezpečnou dobu jejich použití. Tyto postupy nejsou vhodné, protože uživatel může být ovlivněn nebo rušen při pocitech v důsledku rozmanitých důvodů. Toto může vést k možnému překročení expozice.

*Při použití filtru typu AX proti látkám s bodem varu nižším než 65°C, které jsou vysoce těkavé, se doporučuje používat filtr typu AX nejdéle po dobu jedné pracovní směny!!!

Filtry kombinované: Platí doporučení z předchozího textu pro filtry protičásticové a protiplynové.

Další informace o filtrech a jejich životnostech lze získat v normě ČSN EN 529.

 

EN 149+A1 Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky proti částicím (respirátory, roušky)

Tato evropská norma určuje minimální požadavky pro filtrační polomasky (respirátory a roušky) jako ochranné prostředky dýchacích orgánů k ochraně proti částicím, s výjimkou únikových přístrojů.

Filtrační polomaska proti částicím (respirátor nebo rouška) chrání uživatele proti škodlivinám vyskytujícím se ve formě prachu, kouře nebo dýmu.
Prach je pevný aerosol*, který vzniká při zpracovávání organických i anorganických látek. Prach se vyskytuje v širokém spektru velikostí a postupně se usazuje.
Kouře jsou pevné částice vznikající nedokonalým spalováním jakéhokoliv materiálu, který obsahuje uhlík.
Dýmy jsou pevné aerosoly*, které vznikají zahřátím kovu na teplotu vyšší, než je jeho bod varu a následné kondenzaci v okolním ovzduší. Nejvíce se vytvářejí při svařování nebo pájení kovů.
*aerosol je směs velmi jemných pevných nebo kapalných částic rozptýlených v plynu

 

Filtrační účinnost

Ochrana proti škodlivinám

Rouška Ochrana před kontaminací produktů, neplní funkci respirátoru
FFP1 Prach a hrubé nečistoty
FFP2 Prach, hrubé nečistoty a nebezpečné pevné i kapalné částice, dýmy
FFP3 Prach, hrubé nečistoty, jedovaté kapalné i pevné aerosoly, toxické dýmy, bakterie, viry, radioaktivní částice, azbest

 

Doplňující informace uváděné na respirátorech

Doplňující značka

Význam

R Respirátor může být používán déle než jednu směnu
(Respirátory pro opakované použití)
D Respirátor byl testován a splnil požadavky na zanášení dolomitickým prachem

Při použití respirátoru proti radioaktivním látkám, bakteriím a virům se doporučuje jednorázové použití!!!

OOPP - osobní ochranné pracovní pomůcky na hlavní stránku OOPP
nakoupit respirátory, masky či filtry